รวมคณะสายวิทย์

จริงๆแล้วสายวิทย์สมัครได้ทุกคณะครับ (รวมถึงคณะของสายศิลป์ด้วย) แต่ถ้าอยากเรียนตรงสายจริงๆ สายวิทย์เรียนอะไรได้บ้าง ไปดูกันเลย

🏥 คณะทันตแพทยศาสตร์
🏥 คณะพยาบาลศาสตร์
🏥 คณะแพทยศาสตร์
💊 คณะเภสัชศาสตร์
🔬 คณะสหเวชศาสตร์ / เทคนิคการแพทย์
🙈 คณะสัตวแพทยศาสตร์
💊 คณะสาธารณสุขศาสตร์
🌴 คณะเกษตรศาสตร์
📚 คณะครุศาสตร์ / คณะศึกษาศาสตร์
💡 คณะจิตวิทยา
📡 คณะวิทยาศาสตร์ / เทคโนโลยี
🔨 คณะวิศวกรรมศาสตร์
🏰 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
🚜 คณะอุตสาหกรรมการเกษตร

คราวนี้มาดูมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนคณะเหล่านี้บ้าง พี่รวมมาให้มหาลัยหลักๆแทบจะทุกทีทุกคณะ เชิญเลือกกันได้เลย (เรียงตามคณะนะครับ)

🏥 คณะทันตแพทยศาสตร์

1. คณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬา ฯ
2. คณะทันตแพทย์ศาสตร์ ม.มหิดล
3. คณะทันตแพทย์ศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
4. คณะทันตแพทย์ศาสตร์ ม.เชียงใหม่
5. คณะทันตแพทย์ศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์

🏥 คณะพยาบาลศาสตร์

1. ม.มหิดล
– คณะพยาบาลศาสตร์ (พยาบาลศิริราช)
– ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ รพ. รามาธิบดี ม.มหิดล
2. คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
3. คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น
4. คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เชียงใหม่ (หลักสูตรปกติ + นานาชาติ)
5. สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
6. คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
7. คณะพยาบาลศาสตร์ ม.นเรศวร
8. คณะพยาบาลศาสตร์ ม.พะเยา
9. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม ม.นครพนม
10. คณะพยาบาลศาสตร์ ม.นราธิวาสราชนครินทร์
11. คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา
12. วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล
13. คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหาสารคาม
14. สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง
15. สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์
16. คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
17. คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
18. คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
19. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
20. คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ม.นวมิทราธิราช
21. คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สวนดุสิต
22. วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
23. คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชภัฏชัยภูมิ
24. คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชภัฏนครปฐม
25. คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
26. คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชภัฏอุบลราชธานี
27. คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชภัฏร้อยเอ็ด
28. โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
29. คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชภัฏเพชรบุรี
30. วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
31. วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
32. วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
33. วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
34. วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
35. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อีก 27 วิทยาเขต

🏥 คณะแพทยศาสตร์

1. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
2. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล
3. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
4. วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
5. คณะแพทยศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
6. คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
7. คณะแพทยศาสตร์ ม.บูรพา
8. สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง
9. คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่
10. คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
11. คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
12. คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช
13. สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
14. คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร
15. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ม.อุบลราชธานี
16. คณะแพทยศาสตร์ ม.มหาสารคาม
17. คณะแพทยศาสตร์ ม.นราธิวาสราชนครินทร์
18. สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์
19. คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา
20. วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ม.รังสิต

💊 คณะเภสัชศาสตร์

1. คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ
2. คณะเภสัชศาสตร์ ม.เชียงใหม่
3. คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
4. คณะเภสัชศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
5. คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น
6. คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร
7. คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
8. คณะเภสัชศาสตร์ ม.บูรพา
9. คณะเภสัชศาสตร์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
10. คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
11. คณะเภสัชศาสตร์ ม.รังสิต
12. คณะเภสัชศาสตร์ ม.นเรศวร
13. คณะเภสัชศาสตร์ ม. อุบลราชธานี
14. คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหาสารคาม
15. คณะเภสัชศาสตร์ ม.พะเยา
16. คณะเภสัชศาสตร์ ม.พายัพ
17. คณะเภสัชศาสตร์ ม.สยาม
18. สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์

🔬 คณะสหเวชศาสตร์ / เทคนิคการแพทย์

1. จุฬา ฯ
– สหเวชศาสตร์ – เทคนิคการแพทย์
– สหเวชศาสตร์ – กายภาพบำบัด
– สหเวชศาสตร์ – โภชนาการและการกำหนดอาหาร
– สหเวชศาสตร์ – รังสีเทคนิค

2. ม.ธรรมศาสตร์
– สหเวชศาสตร์ – เทคนิคการแพทย์
– สหเวชศาสตร์ – กายภาพบำบัด
– สหเวชศาสตร์ – วิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬา

3. ม.มหิดล
– เทคนิคการแพทย์ – เทคนิคการแพทย์
– เทคนิคการแพทย์ – รังสีเทคนิค
– กายภาพบำบัด – กายภาพบำบัด
– กายภาพบำบัด – กิจกรรมบำบัด

4. ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
– สหเวชศาสตร์ – กายภาพบำบัด
– สหเวชศาสตร์ – การส่งเสริมสุขภาพ

5. ม.เชียงใหม่
– เทคนิคการแพทย์ – เทคนิคการแพทย์
– เทคนิคการแพทย์ – กายภาพบำบัด
– เทคนิคการแพทย์ – รังสีเทคนิค
– เทคนิคการแพทย์ – กิจกรรมบำบัด

6. ม.บูรพา
– สหเวชศาสตร์ – ชีวเวชศาสตร์
– สหเวชศาสตร์ – กายภาพบำบัด
– สหเวชศาสตร์ – เทคนิคการแพทย์
– สหเวชศาสตร์ – พยาธิวิทยากายวิภาค

7. คณะสหเวชศาสตร์ ม.นเรศวร
8. คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
9. คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
10. สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
11. วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

🙈 คณะสัตวแพทยศาสตร์

1. คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
2. คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
3. คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
4. คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เทคโนโลยีมหานคร
5. คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่
6. คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มหิดล
7. คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
8. คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มหาสารคาม
9. คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

💊 คณะสาธารณสุขศาสตร์

1. คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

2. คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล
– สาธารณสุขศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ – สาธารณสุขศาสตร์
– สาธารณสุขศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ – อาชีวอนามัย ความปลอดภัย
– สาธารณสุขศาสตร์ (อำนาจเจริญ)

3. ม.เกษตรศาสตร์ สกลนคร
– สาธารณสุขศาสตร์- สาธารณสุขศาสตร์
– สาธารณสุขศาสตร์ – อนามัยสิ่งแวดล้อม

4. ม.บูรพา
– สาธารณสุขศาสตร์ – สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย
– สาธารณสุขศาสตร์ – อนามัยสิ่งแวดล้อม
– สาธารณสุขศาสตร์ – สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ

5. สาขาสาธารณสุขศาสตร์ คณะพลศึกษา ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
6. คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ขอนแก่น
7. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ม.แม่ฟ้าหลวง
8. คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.นเรศวร
9. โครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.พะเยา
10. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
11. สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์

🌴 คณะเกษตรศาสตร์

1. ม.เกษตร
– คณะเกษตร
— สาขาวิทยาศาสตร์เกษตร
— สาขาวิชาการจัดการศัตรูพืชและสัตว์
— สาขาวิชาเคมีการเกษตร
— สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
— สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
— สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (ภาคปกติ + ภาคพิเศษ + นานาชาติ )
– คณะวนศาสตร์
— สาขาวนศาสตร์
— สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้
— เทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ
– คณะประมง

-คณะเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
— สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (กีฏวิทยา, โรคพืช, ปฐพีวิทยา, ส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร, พืชไร่นา, พืชสวน)
— สาขาวิชาเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร
— สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
— สาขาวิชาสัตวศาสตร์

2. คณะเกษตรศาสตร์ ม.เชียงใหม่
– สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร
– สาขาพืชไร่, พืชสวน, ปฐพีศาสตร์, สัตวบาล, ฯลฯ

3. สถาบันเทคโนโลยีฯ เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
– คณะวิทย์การประมงและทรัพยากน้ำ (วข.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์)
– คณะสัตวศาสตร์ (วข.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์)
– คณะพืชสวน (วข.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์)

4. คณะเกษตรศาสตร์ ม.มหิดล
– เกษตรศาสตร์ (อำนาจเจริญ)

5. ม.แม่โจ้
– คณะผลิตกรรมการเกษตร
— เกษตรศาสตร์ – พืชไร่
— เกษตรศาสตร์ – พืชสวน
— เกษตรศาสตร์ – อารักขาพืช
— เกษตรศาสตร์ – เกษตรเคมี
— เกษตรศาสตร์ – ปฐพีศาสตร์
— การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
— เกษตรศาสตร์ – วิทยาการสมุนไพร
— เกษตรศาสตร์ – พลังงานทดแทน
– คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี – สัตวศาสตร์
– เกษตรป่าไม้ (แม่โจ้-แพร่)
– การประมง (ชุมพร)

6. คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ม.แม่โจ้
– เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ – การประมง

📚 คณะครุศาสตร์ / คณะศึกษาศาสตร์

1. จุฬา ฯ
– คณะครุศาสตร์
— สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
— สาขาวิชาการประถมศึกษา
— สาขาวิชาธุรกิจศึกษา
– คณะอักษรศาสตร์
— สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมืสารสนเทศ (พื้นฐานวิทย์)
— สาขาวิชาอักษรศาสตร์ (พื้นฐานวิทย์)

2. คณะศึกษาศาสตร์ ม.เกษตร
— สาขาวิชาสุขศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)
— สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)

3. คณะศึกษาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
– สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้มศึกษา
– สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)
– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)

4. คณะศึกษาศาสตร์ / มนุษยศาสตร์ ม.เชียงใหม่
– คณะศึกษาศาสตร์
— สาขาวิชาภาษาไทย
— สาขาวิชาสังคมศึกษา
— สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
— สาขาวิชาธุรกิจศึกษา
— สาขาวิชาเคมี
— สาขาวิชาฟิสิกส์
— สาขาวิชาชีววิทยา
— สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาพิเศษ
— สาขาวิชาประถมศึกษา
— สาขาวิชาศิลปศึกษา
— สาขาวิชาคณิตศาสตร์
— สาขาวิชาพลศึกษา
– คณะมนุษยศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ (พื้นฐานวิทยาศาสตร์)

5. คณะศิลปศาสตร์ / สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา ม.ธรรมศาสตร์
– คณะศิลปศาสตร์
— สาขาภูมิศาสตร์ (พื้นฐานวิทยาศาสตร์)
— สาขาบรรณารักษศาสตร์ (พื้นฐานวิทยาศาสตร์)
— สาขาประวัติศาสตร์ (พื้นฐานวิทยาศาสตร์)
— สาขาปรัชญา (พื้นฐานวิทยาศาสตร์)
— สาขาภาษาไทย (พื้นฐานวิทยาศาสตร์)
— สาขาภาษารัสเซีย (พื้นฐานวิทยาศาสตร์)
— สาขาภาษาฝรั่งเศส (พื้นฐานวิทยาศาสตร์)
— สาขาภาษาศาสตร์ (พื้นฐานวิทยาศาสตร์)
– คณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา (พื้นฐานวิทยาศาสตร์)

6. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
– เทคโนโลยีมีเดีย – เทคโนโลยีมีเดียดิจิตอล (บางขุนเทียน)
– เทคโนโลยีมีเดีย – การพัฒนาเกมส์ (บางขุนเทียน)
– เทคโนโลยีมีเดีย – เทคโนโลยีมีเดียชีวภาพการแพทย์ (บางขุนเทียน)
– มีเดียอาร์ท – การออกแบบกราฟฟิก (บางขุนเทียน)
– มีเดียอาร์ท – แอนิเมชั่นและวิชวลเอฟเฟกต์ (บางขุนเทียน)
– มีเดียอาร์ท – การออกแบบภาพยนตร์ (บางขุนเทียน)
– มีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ (บางขุนเทียน)
– วิศวกรรมไฟฟ้า – วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
– วิศวกรรมไฟฟ้า – วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
– วิศวกรรมไฟฟ้า – วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
– เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
– คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
– วิศวกรรมเครื่องกล
– วิศวกรรมอุตสาหการ
– วิศวกรรมโยธา

7. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีฯ เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
– ภาษาอังกฤษ
– ครุศาสตร์วิศวกรรม
– สถาปัตยกรรม
– การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน
– ครุศาสตร์การออกแบบ
– ครุศาสตร์เกษตร

8. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
– วิศวกรรมเครื่องกล
– วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ
– วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
– วิศวกรรมโยธาและการศึกษา
– เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

9. คณะอักษรศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร
– คณะอักษรศาสตร์ (พื้นฐานวิทยาศาตร์)
– คณะศึกษาศาสตร์
— สาขาวิชาภาษาไทย
— สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
— สาขาวิชาสังคมศึกษา
— สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
— สาขาวิชาการประถมศึกษา
— สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
— สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
— สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต

10. ม.ศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.)
– คณะพลศึกษา
— สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
— สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ – สาธารณสุขชุมชน
— สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ – อนามัยสิ่งแวดล้อม
— สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ – อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
– คณะมนุษยศาสตร์
— สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา (พื้นฐานวิทย์)
— สาขาวิชาวรรณกรรมเด็ก
— สาขาวิชาภาษาไทย
— สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
— สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
– คณะสังคมศาสตร์
— สาขาวิชารัฐศาสนศาสตร์ (พื้นฐานวิทย์)
— สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
– คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมฯ – เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมฯ

11. คณะศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา
– สาขาการสอนคณิตศาสตร์
– สาขาการศึกษาปฐมวัย
– สาขาการสอนภาษาต่างประเทศ – ภาษาจีน
– สาขาเทคโนโลยีการศึกษา
– สาขาการสอนคณิตศาสตร์ (โตรงการผลิตครู นานาชาติ)
– สาขาการสอนเคมี (โตรงการผลิตครู นานาชาติ)
– สาขาการสอนชีววิทยา (โตรงการผลิตครู นานาชาติ)
– สาขาการสอนฟิสิกส์ (โตรงการผลิตครู นานาชาติ)

💡 คณะจิตวิทยา

1. คณะจิตวิทยา จุฬา ฯ
– จิตวิทยา

2. คณะสังคมศาสตร์ ม.เกษตร
– คณะสังคมศาสตร์ – จิตวิทยา
— สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
— สาขาวิชาจิตวิทยาคลีนิค
— สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ
— สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน

3. คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร
– สาขาวิชาจิตวิทยา

4. คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
– สาขาวิชาจิตวิทยา (พื้นฐานวิทยาศาสตร์)
– สาขาวิชาจิตวิทยา ภาษาศาสตร์ ฯลฯ (พื้นฐานวิทย์)

5. คณะมนุษยศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.)
– สาขาวิชาจิตวิทยา

6. คณะมนุษยศาสตร์ ม.เชียงใหม่
– สาขาวิชาจิตวิทยาคลีนิค
– สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

7. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา
– สาขาวิชาจิตวิทยา – จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (ภาคปกติ + ภาคพิเศษ)

📡 คณะวิทยาศาสตร์ / เทคโนโลยี

1. วิทยาศาสตร์ จุฬา ฯ
– คณะวิทยาศาสตร์
— สาขาวิชาคณิตศาสตร์
— สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
— สาขาวิชาเคมี
— สาขาวิชาชีววิทยา
— สาขาวิชาสัตววิทยา
— สาขาวิชาฟิสิกส์
— สาขาวิชาพฤกษศาสตร์
— สาขาวิชาพันธุศาสตร์
— สาขาวิชาเคมีวิศวกรรม
— สาขาวิชาธรณีวิทยา
— สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
— สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
— สาขาวิชาชีวเคมี
— สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
— สาขาวิชาจุลชีววิทยา
— สาขาวิชาเทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์
— สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
– คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

2. ม.มหิดล
– เทคโนโลยีฯ – เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นานาชาติ)
– วิทยาศาสตร์ – วิทยาศาสตร์
– วิทยาศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ (นานาชาติ)
– วิทยาศาสตร์ – วัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน (นานาชาติ)
– วิทยาศาสตร์ – ชีววิทยาสภาวะแวดล้อม (นานาชาติ)
– ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ (กาญจนบุรี)
– เทคโนโลยีการอาหาร (กาญจนบุรี)
– ธรณีศาสตร์ (กาญจนบุรี)
– วิทยาศาสตร์การเกษตร (กาญจนบุรี)
– วิศวะสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ (กาญจนบุรี)
– ว.วิทยาศาสตร์ – วิทยาศาสตร์การกีฬา
– ว.วิทยาศาสตร์ – การออกกำลังกายและการกีฬา

3. ม.เกษตร
– คณะวิทยาศาสตร์
— สาขาวิชาคณิตศาสตร์
— สาขาวิชาเคมี
— สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
— สาขาวิชาชีววิทยา
— สาขาวิชาสัตววิทยา
— สาขาวิชาพฤกษศาสตร์
— สาขาวิชาพันธุศาสตร์
— สาขาวิชาจุลชีววิทยา
— สาขาวิชาชีวเคมี
— สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี
— สาขาวิชาฟิสิกส์
— สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคปกติ + ภาคพิเศษ )
— สาขาวิชาสถิติ (ภาคปกติ + ภาคพิเศษ )
— สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
— สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์
— สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี (นานาชาติ)
– คณะสิ่งแวดล้อม – เทคโนโลยีฯ – วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

4. คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา
– วิทยาศาสตร์
— สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคปกติ + ภาคพิเศษ )
— สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
— สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคปกติ + ภาคพิเศษ )
— สาขาวิชาฟิสิกส์
— สาขาวิชาคณิตศาสตร์
— สาขาวิชาเคมี

5. ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
– คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
— สาขาเคมี
— สาขาฟิสิกส์
— สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
— สาขาจุลชีววิทยา
— สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคปกติ + ภาคพิเศษ)
— สาขาภาษาอังกฤษ (ภาคปกติ + ภาคพิเศษ)
— สาขาการจัดการ (ภาคปกติ + ภาคพิเศษ)
— สาขาการตลาด (ภาคปกติ + ภาคพิเศษ)
— สาขาการบัญชีบริหาร (ภาคปกติ + ภาคพิเศษ)
— สาขาการจัดการโรงแรม ท่องเที่ยว (ภาคปกติ + ภาคพิเศษ)
— สาขาภาษาตะวันออก
— สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคปกติ + ภาคพิเศษ)
— สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์
– คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา – วิทย์การกีฬา – การออกกำลังกาย (ภาคปกติ + ภาคพิเศษ)
– ขยายโอกาสทางการศึกษา – เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

6. ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
– คณะเทคโนโลยีฯ
— สาขาวิทย์การอาหารและโภชนาการ
— สาขาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
— สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ผลิตภัณฑ์การเกษตร (2 ภาษา)
– คณะวิทยาศาสตร์
— สาขาคณิตศาสตร์ (4 ปี)
— สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (4 ปี)
— สาขาสถิติ (4 ปี)
— สาขาเคมี (4 ปี)
— สาขาจุลชีววิทยา (4 ปี)
— สาขาชีวเคมี (4 ปี)
— สาขาฟิสิกส์ (4 ปี)
— สาขาคหกรรมศาสตร์ (4 ปี)
— สาขาอัญมณีและเครื่องประดับ (4 ปี)
— สาขาคณิตศาสตร์ (5 ปี)
— สาขาเคมี (5 ปี)
— สาขาชีวเคมี (5 ปี)
— สาขาฟิสิกส์ (5 ปี)
— สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี)

7. ม.ศิลปากร
– คณะสัตวศาสตร์และเทคโนการเกษตร
— สาขาสัตวศาสตร์และเทคโนเกษตร
— สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ
— สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช
— สาขาธุรกิจการเกษตร
– คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
— สาขาเทคโนโลยีฯ เพื่อออกแบบ – ออกแบบแอนนิเมชั่น
— สาขาเทคโนโลยีฯ – การออกแบบเว็บและสื่อโต้ตอบ
— สาขาเทคโนโลยีฯ เพื่อออกแบบ – การออกแบบเกมส์
— สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
— สาขานิเทศศาสตร์ – การโฆษณา (พื้นฐานวิทย์)
— สาขานิเทศศาสตร์ – การลูกค้าสัมพันธ์ (วิทยาศาสตร์)
— สาขานิเทศศาสตร์ – วารสารและหนังสือพิมพ์ (วิทยาศาสตร์)
— สาขา นิเทศศาสตร์ – ภาพยนตร์ (วิทยาศาสตร์)
— สาขานิเทศศาสตร์ – วิทยุโทรทัศน์ (วิทยาศาสตร์)
– วิทย์ฯ – กลุ่ม 1 วิทย์กายภาพ – คณิต คณิตประยุกต์ เคมี ฯลฯ
– วิทย์ฯ – กลุ่ม 2 วิทยาการคอมฯ – วิทยาการคอมฯ สารสนเทศ

8. ม.ธรรมศาสตร์
– คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
— สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
— สาขาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน
— สาขาเทคโนโลยีการเกษตร
— สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
— สาขาคณิตศาสตร์
— สาขาสถิติ
— สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
— สาขาเคมี
— สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์
— สาขาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์
— สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
— สาขาฟิสิกส์
— สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ
— สาขาวัสดุศาสตร์
— สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (พิเศษ)
— สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ศูนย์ลำปาง)
– ส.สิรินธร – เทคโนโลยีสารสนเทศ (นานาชาติ SIIT)
– ส.สิรินธร – เทคโนโลยีการจัดการ ฯลฯ (นานาชาติ SIIT)

9. ม.เชียงใหม่
– คณะวิทยาศาสตร์
— สาขาเคมี เคมีอุตสาหกรรม ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี
— สาขาชีววิทยา จุลชีววิทยา สัตววิทยา
— สาขาฟิสิกส์ วัตถุศาสตร์
— สาขาธรณีวิทยา อัญมณีวิทยา
— สาขาคณิตศาสตร์ สถิติ
— สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
– ว.ศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี – วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ)
– ว.ศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี – แอนนิเมชั่น
– ว.ศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี – การจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ

10. ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
– คณะวิทยาศาสตร์
— สาขาคณิตศาสตร์
— สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์
— สาขาสถิติ
— สาขาเคมี
— สาขาฟิสิกส์ประยุกต์
— สาขาจุลชีววิทยา
— สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
– คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
— สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาษาอังกฤษ)
— สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
– สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ฯ – วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

11. ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
– คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
— สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (โครงการปกติ + สมทบพิเศษ)
— สาขาคณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการปกติ + สมทบพิเศษ)
— สาขาเคมีอุตสาหกรรม (โครงการปกติ + สมทบพิเศษ)
— สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (โครงการปกติ + สมทบพิเศษ)
— สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (โครงการปกติ + สมทบพิเศษ)
— สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร (โครงการปกติ + สมทบพิเศษ)
— สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ (โครงการปกติ)
— สาขาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ (โครงการปกติ + สมทบพิเศษ)
— สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการปกติ + สมทบพิเศษ + พิเศษสองภาษา)
— สาขาสถิติประยุกต์ (โครงการปกติ + สมทบพิเศษ)
— สาขาสถิติธุรกิจและการประกันภัย (โครงการปกติ + สมทบพิเศษ)
— สาขาฟิสิกส์วิศวะ – วิศวะไมโครและนาโนฯ (สองภาษา – ปกติ)
— สาขาฟิสิกส์วิศวะ -วิทย์และวิศวกรรมวัสดุ (สองภาษา – ปกติ)
— สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (โครงการปกติ)
– คณะเทคโนโลยีและการจัดการฯ
— สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปราจีนบุรี)
— สาขาการจัดการอุตสาหกรรม – การจัดการผลิต (ปราจีนบุรี)
— สาขาการจัดการอุตสาหกรรม – การจัดการธุรกิจ (ปราจีนบุรี)
— สาขาคอมฯช่วยออกแบบบริหารงาานก่อสร้าง (ปราจีนบุรี)
— สาขาเทคโนโลยีฯ – เครื่องจักรกลเกษตร (ปราจีนบุรี)
— สาขาเทคโนโลยีฯ – เครื่องจักรกลแปลรูปอาหาร (ปราจีนบุรี)
– ว.เทคโนโลยีฯ – เทคโนวิศวะอุตสาหการ – ผลิตเครื่องเรือน (ปกติ)
– ว.เทคโนโลยีฯ – เทคโนวิศวะอุตสาหการ – จัดการกระบวนการผลิต (สมทบพิเศษ)
– ว.เทคโนโลยีฯ – การจัดการเทคโนโลยีการผลิตฯ (สมทบพิเศษ)
– วิทย์ – กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม (ระยอง)
– วิทย์ – เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ (ระยอง)

12. สถาบันเทคโนโลยีฯ เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ประยุกต์
– วิทยาศาสตร์ – วิทยาการคอมพิวเตอร์
– วิทยาศาสตร์ – เคมีอุตสาหกรรม
– วิทยาศาสตร์ – เคมีสิ่งแวดล้อม
– วิทยาศาสตร์ – เทคโนโลยีชีวภาพ
– วิทยาศาสตร์ – จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
– วิทยาศาสตร์ – ฟิสิกส์ประยุกต์
– วิทยาศาสตร์ – สถิติประยุกต์
– เทคโนโลยีสารสนเทศ – เทคโนโลยีสารสนเทศ
– ว.นานาชาติ – วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ)
– เทคโนโลยีชีวภาพ (วข.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์)
– วิทยาศาสตร์ประยุกต์ – วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
– วิทยาศาสตร์ประยุกต์ – ชีวการแพทย์
– วิทยาศาสตร์ประยุกต์ – วิศวกรรมขนส่งทางราง
– วิทยาศาสตร์ประยุกต์ – วิศวกรรมปิโตรเคมี

13. ม.แม่ฟ้าหลวง
– คณะวิทยาศาสตร์
— สาขาเคมีประยุกต์
— สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
— สาขาวิศวกรรมวัสดุ
– คณะวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
— สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
— สาขาเทคโนโลยีความงาม
– คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ
— สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
— สาขากายภาพบำบัด
— สาขาสาธารณสุขศาสตร์
— สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม
— สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
— สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
— สาขาการแพทย์แผนจีน
– สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
— สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
— สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
— สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
— สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว
— สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
— สาขาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ

14. ม.บูรพา
– คณะวิทยาศาสตร์
— สาขาคณิตศาสตร์
— สาขาเคมี
— สาขาจุลชีววิทยา
— สาขาชีวเคมี
— สาขาชีววิทยา
— สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
— สาขาฟิสิกส์
— สาขาฟิสิกส์ประยุกต์
— สาขาวาริชศาสตร์
— สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
— สาขาสถิติ
– คณะวิทยาการสารสนเทศ
— สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคปกติ + ภาคพิเศษ)
— สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคปกติ + ภาคพิเศษ)
— สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
– คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
— สาขาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา
— สาขาสื่อสารมวลชนการกีฬา
— สาขากีฬาศึกษาและบริหารจัดการกีฬา
– คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
— สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (จันทบุรี)
— สาขาเทคโนโลยีการเกษตร – เน้นด้านพืช (จันทบุรี)
— สาขาระบบสารสนเทศ (จันทบุรี)
— สาขาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน (จันทบุรี)
— สาขาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน (สระแก้ว)
— สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (สระแก้ว)
– คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ – การจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สระแก้ว)
– คณะเทคโนโลยีทางทะเล – เทคโนโลยีทางทะเล (จันทบุรี)
– คณะอัญมณี – อัญมณีและเครื่องประดับ (จันทบุรี)

15. ม.แม่โจ้
– คณะวิทยาศาสตร์
— สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
— สาขา เทคโนโลยีชีวภาพ
— สาขาเคมี
— สาขาสถิติ
— สาขาคณิตศาสตร์
— สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
— สาขาวัสดุศาสตร์
— สาขาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ
– เทคโนโลยีการผลิตพืช (แม่โจ้-แพร่)
– วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (แม่โจ้-แพร่)
– เทคโนโลยีชีวภาพ (แม่โจ้-แพร่)
– เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (แม่โจ้-แพร่)

🔨 คณะวิศวกรรมศาสตร์

1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬา ฯ
– สาขาวิศวกรรมศาสตร์
– สาขาวิศวกรรมทรัพยากรธรณี
– สาขาวิศวกรรมสำรวจ

2. ม.ธรรมศาสตร์
– คณะวิศวกรรมศาสตร์
— สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
— สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
— สาขาวิศวกรรมโยธา
— สาขาวิศวกรรมเคมี
— สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
— สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
— สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (2 สถาบัน TEP)
— สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษฯ TEPE)
— สาขาวิศวกรรมยานยนต์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ AUTO )
– ส.สิรินธร – วิศวกรรมเคมี เครื่องกล ฯลฯ (นานาชาติ SIIT)
– ส.สิรินธร – วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (นานาชาติ SIIT)

3. ม.มหิดล
– คณะวิศวกรรมศาสตร์
— สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
— สาขาวิศวกรรมเคมี
— สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
— สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์
— สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า + ไฟฟ้าสื่อสาร
— สาขาวิศวกรรมโยธา
— สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
– คณะสิ่งแวดล้อม ฯ – วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

4. ม.เกษตร
– คณะวิศวกรรมศาสตร์
— สาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศ
— สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
— สาขาวิศวกรรมเคมี
— สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาคปกติ + นานาชาติ)
— สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคปกติ + นานาชาติ)
— สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (ภาคปกติ + นานาชาติ)
— สาขาวิศวกรรมโยธา
— สาขาวิศวกรรมโยธา – ทรัพยากรน้ำ
— สาขาวิศวกรรมวัสดุ
— สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (ภาคภาษาไทย + ภาคภาษาอังกฤษ)
— สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (ภาคภาษาไทย + ภาคภาษาอังกฤษ)
— สาขาการบินฯและบริหารธุรกิจ (ร่วมนานาชาติ 2 ปริญญา)
— สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (นานาชาติ)
– สถาบันสมทบ ว.การชลประทาน – วิศวกรรมโยธา – ชลประทาน

5. ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา
– คณะวิศวกรรมศาสตร์
— สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาค`ปกติ + นานาชาติ)
— สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (ภาคภาษาไทย + ภาคภาษาอังกฤษ)
— สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
— สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
— สาขาวิศวกรรมโยธา
— สาขาวิศวกรรมเครื่องกลการผลิต (ภาคพิเศษ)
– พาณิชยนาวีนานาชาติ
— สาขาวิศวะการต่อเรือ เครื่องกลเรือ
— สาขาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ
— สาขาการขนส่งทางทะเล

6. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
– สาขาวิศวกรรมเกษตร (ภาคปกติ + ภาคพิเศษ)
– สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาคปกติ + ภาคพิเศษ)
– สาขาวิศวกรรมการอาหาร
– สาขาวิศวกรรมโยธา – ชลประทาน
– สาขาวิศวกรรมโยธา (ภาคปกติ + ภาคพิเศษ)
– สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ (ภาคปกติ + ภาคพิเศษ)
– สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ – โลจิสติกส์

7. คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ สกลนคร
– สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต
– สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
– สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม (ภาคปกติ + ภาคพิเศษ )
– สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคปกติ + ภาคพิเศษ )
– สาขาเคมีประยุกต์
– สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
– สาขาไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ )

8. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ศิลปากร
– สาขาเทคโนโลยีอาหาร
– สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
– สาขาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
– สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
– สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
– สาขาวิศวกรรมเคมี
– สาขาวิศวการจัดการและโลจิสติกส์
– สาขาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี
– สาขาวิศวะอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมฯ
– สาขาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
– สาขาธุรกิจวิศวกรรม

9. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เชียงใหม่
– สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาคปกติ + ภาคพิเศษ + นานาชาติ)
– สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (ภาคปกติ + ภาคพิเศษ)
– สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคปกติ + ภาคพิเศษ)
– สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
– สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
– สาขาวิศวกรรมโยธา
– สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่
– สาขาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย (สองภาษา)

10. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีฯ เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
– สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
– สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม
– สาขาวิศวกรรมสารสนเทศ
– สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
– สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
– สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
– สาขาวิศวกรรมเกษตร
– สาขาวิศวกรรมอาหาร
– สาขาวิศวกรรมเคมี
– สาขาวิศวกรรมโยธา
– สาขาวิศวกรรมระบบควบคุม
– สาขาวิศวกรรมการวัดคุม
– สาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
– สาขาวิศวกรรมอัตโนมัติ
– สาขาวิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า
– สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (วข.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์)
– สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (วข.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์)
– สาขาวิศวกรรมพลังงาน (วข.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์)
– สาขาวิศวกรรมเครื่องกล – วิศวกรรมเกษตร (วข.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์)
– สาขาวิศวกรรมสารสนเทศ (วข.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์)

11. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
– สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปกติ + นานาชาติ)
– สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
– สาขาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด
– สาขา วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรปกติ + นานาชาติ)
– สาขาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรปกติ + นานาชาติ)
– สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
– สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
– สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
– สาขาวิศวกรรมเครื่องมือ
– สาขาวิศวกรรมวัสดุ
– สาขาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปกติ + นานาชาติ)
– สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปกติ + นานาชาติ)
– สาขาวิศวกรรมเครื่องกล – พลังงาน เศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
– สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า – ระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์กำลัง พลังงาน
– สาขาวิศวกรรมอัตโนมัติ (นานาชาติ)

12. ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
– คณะวิศวกรรมศาสตร์
— สาขาวิศวกรรมการผลิต
— สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (ภาษาอังกฤษ)
— สาขาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรปกติ + นานาชาติ)
— สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
— สาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศ
— สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาษาอังกฤษ)
— สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า – วิศวกรรมโทรคมนาคม
— สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า – วิศวะไฟฟ้ากำลังและควบคุมอัตโนมัติ
— สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
— สาขาวิศวกรรมโยธา
— สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
— สาขาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ
— สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ (โครงการปกติ + สมทบพิเศษ)
— สาขาวิศวกรรมวัสดุ
— สาขาวิศวกรรมวัสดุเชิงนวัตกรรม (นานาชาติ)
— สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี (ระยอง)
— สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมฯ – วิศวกรรมการวัดคุม (ระยอง)
— สาขาเทคโนโลยีวิศวะอุตสาหการและโลจิสติกส์ (ระยอง)
— สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมฯ – วิศวกรรมเครื่องกล (ระยอง)
— สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมฯ – วิศวกรรมยานยนต์ (ระยอง)
— สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมฯ – วิศวกรรมพอลิเมอร์ (ระยอง)

13. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
– สาขาวิศวกรรมเคมี
– สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
– สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
– สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
– สาขาวิศวกรรมโยธา
– สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
– สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์
– สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ (2 ภาษา)

14. คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ม.แม่โจ้
– สาขาวิศวกรรมเกษตร
– สาขาวิศวกรรมอาหาร
– สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
– สาขาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
– สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์

15.คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.บูรพา
— สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
— สาขาวิศวกรรมเคมี
— สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
— สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
— สาขาวิศวกรรมโยธา
— สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
— สาขาวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
— สาขาวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

🏰 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬา ฯ
– สาขาสถาปัตยกรรม
– สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม
– สาขาภูมิสถาปัตยกรรม
– สาขาสถาปัตยกรรมภายใน
– สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง

2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เกษตร
– สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์
– สาขาภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์

3. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เชียงใหม่
– สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (5 ปี)

4. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
– สถาปัตยกรรม (นานาชาติ)
– สาขาสถาปัตยกรรมภายใน (นานาชาติ)
– สาขาการออกแบบอุตสาหการ (นานาชาติ)
– สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ (นานาชาติ)

5. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
– สาขาออกแบบภายใน
– สาขาออกแบบเซนามิกส์
– สาขาศิลป์ประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์
– สาขาสถาปัตยกรรม
– สาขาการออกแบบสำนักงานอัตโนมัติและการจัดการธุรกิจ

6. ม.ธรรมศาสตร์
– คณะศิลปกรรม
— สาขาออกแบบพัสตราภรณ์ (สอบความถนัดสถาปัตย์)
— สาขาออกแบบหัตถอุตฯ (สอบความถนัดสถาปัตย์) มธ.ลำปาง
– คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
— สาขาสถาปัตยกรรม
— สาขาสถาปัตยกรรมภายใน
— สาขาภูมิสถาปัตยกรรม
— สาขาสถาปัตยกรรมเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
— สาขาการออกแบบพัฒนาชุมชนเมือง (นานาชาติ)

7. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ศิลปากร
– สาขาสถาปัตยกรรมไทย
– สาขาสถาปัตยกรรม

8. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบฯ ม.แม่โจ้
– สาขาสถาปัตยกรรม
– สาขาภูมิสถาปัตยกรรม
– สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์

🚜 คณะอุตสาหกรรมการเกษตร

1. คณะอุตสาหกรรมการเกษตร ม.เกษตร
– สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการบรรจุ ฯลฯ
– สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ

2. คณะทรัพยากรธรรมชาติฯ ม.เกษตรศาสตร์ สกลนคร
– สาขาอุตสาหกรรมการเกษตร – เทคโนโลยีการอาหาร
– สาขาอุตสาหกรรมการเกษตร -อาหารปลอดภัยและโภชนาการ
– สาขาทรัพยากรเกษตร
– สาขาทรัพยากรเกษตรและการจัดการผลิต
– สาขาประมง – เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
– สาขาสัตวศาสตร์

3. คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เชียงใหม่
– สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร วิศวะกระบวนการอาหารฯ
– สาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร
– สาขาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล

4. คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
– สาขานวัตกรรมเทคโนโลยีพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ปราจีนบุรี)
– สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ (ปราจีนบุรี)
– สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ (ปราจีนบุรี)

5. คณะสถาบันเทคโนโลยีฯ เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
– คณะเทคโนโลยีการเกษตร
— สาขาเกษตรศาสตร์ (พืชไร่ พืชสวน กีฏวิทยา ฯลฯ)
— สาขา สัตวศาสตร์
— สาขาวิทยาศาสตร์การประมง
— สาขาพัฒนาการเกษตร
— สาขานิเทศศาสตร์เกษตร
– คณะอุตสาหกรรมเกษตร
— สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
— สาขาเทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรม
— สาขาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร

6. คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.บูรพา
– สาขาเกษตรศาสตร์ (สระแก้ว)
– สาขาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (สระแก้ว)

7. คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.แม่ฟ้าหลวง
– สาขาเทคโนโลยีการอาหาร
– สาขาเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ

8. ม.แม่โจ้
– คณะเทคโนโลยีการผลิตพืช (ชุมพร)

🎓 คณะนิติศาสตร์ / คณะรัฐศาสตร์

1. จุฬา ฯ
– คณะรัฐศาสตร์ – รัฐประศาสนศาสตร์
– คณะนิติศาสตร์ (พื้นฐานวิทย์)

2. ม.ธรรมศาสตร์
– คณะนิติศาสตร์ (พื้นฐานวิทยาศาสตร์)
– คณะนิติศาสตร์ (มธ. ศูนย์ลำปาง)
– คณะรัฐศาสตร์
— สาขาการเมืองการปกครอง (พื้นฐานวิทยาศาสตร์)
— สาขาการระหว่างประเทศ (พื้นฐานวิทยาศาสตร์)
— สาขาบริหารรัฐกิจ (พื้นฐานวิทยาศาสตร์)

3. คณะสังคมศาสตร์ ม.เกษตร
– คณะสังคมศาสตร์
— สาขาภูมิศาสตร์
— สาขาประวัติศาสตร์
— สาขารัฐศาสตร์ – การปกครอง (ภาคปกติ + ภาคพิเศษ )
— สาขารัฐศาสตร์ – รัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคปกติ + ภาคพิเศษ )
— สาขารัฐศาสตร์ – บริหารงานยุติธรรมฯ (ภาคปกติ + ภาคพิเศษ )
— สาขารัฐศาสตร์ – ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (ภาคปกติ + ภาคพิเศษ )
— สาขานิติศาสตร์ (ภาคปกติ + ภาคพิเศษ )
— สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (ภาคพิเศษ )

4. ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
– คณะศิลปศาสตร์ – รัฐศาสตร์ – การปกครอง

5. ม.เกษตรศาสตร์ สกลนคร
– คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ – นิติศาสตร์

6. ม.เชียงใหม่
– คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
— สาขาการเมืองและการปกครอง (วิทย์)
— สาขารัฐประศาสนศาสตร์
— สาขาการระหว่างประเทศ
– คณะนิติศาสตร์

7. ม.แม่ฟ้าหลวง
– คณะนิติศาสตร์ – นิติศาสตร์

8. ม.แม่โจ้
– วิทยาลัยบริหารศาสตร์
— สาขารัฐศาสตร์
— สาขาการบริหารท้องถิ่น

🏆 คณะอื่นๆ อีกมากมาย ตัวอย่าง เช่น

1. จุฬา ฯ
– คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
— สาขาบัญชี
— สาขาบริหารธุรกิจ
— สาขาสถิติศาสตร์ – สถิติ
— สาขาสถิติศาสตร์ – การประกันภัย
— สาขาสถิติศาสตร์ – เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
– คณะเศรษฐศาสตร์
– คณะนิเทศศาสตร์ (พื้นฐานวิทย์)

2. ม.เชียงใหม่
– คณะเศรษฐศาสตร์
– คณะการสื่อสารมวลชน (พื้นฐานวิทยาศาสตร์)
– คณะสังคมศาสตร์
— สาขาภูมิศาสตร์ (ประเภทวิทย์)
— สาขาภูมิสารสนเทศศาสตร์ (นานาชาติ ประเภทวิทย์)

3. ม.มหิดล
– สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ – เวชระเบียน

4. ม.ธรรมศาสตร์
– คณะเศรษฐศาสตร์
– คณะว.สหฯ – ปรัชญา การเมือง เศรษฐศาสตร์ (พิเศษ-วิทย์-ลำปาง)
– คณะว.สหฯ – ปรัชญา การเมือง เศรษฐศาสตร์ (พิเศษ-วิทย์-ท่าพระจันทร์)

5. ม.เกษตร
– คณะเศรษฐศาสตร์
— สาขาเศรษฐศาสตร์ (ภาคปกติ + ภาคพิเศษ )
— สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร (ภาคปกติ + ภาคพิเศษ )
— สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคปกติ + ภาคพิเศษ )
— สาขาธุรกิจการเกษตร (ภาคปกติ + ภาคพิเศษ )

6. ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา
– คณะเศรษฐศาสตร์ – เศรษฐศาสตร์ (ภาคปกติ + ภาคพิเศษ )

7. ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
– คณะว.นานาชาติ – การค้าระหว่างประเทศ ธุรกิจโลจิสติกส์ (นานาชาติ)

8. ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
– เศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ

9. ม.บูรพา
– คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ – นิเทศศาสตร์ (พื้นฐานวิทย์ ภาคปกติ + ภาคพิเศษ)
– คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
— สาขาภูมิสารสนเทศศาสตร์ – ภูมิศาสตร์
— สาขาภูมิสารสนเทศศาสตร์ – ภูมิสารสนเทศศาสตร์
– คณะโลจิสติกส์
— สาขาวิชาการเดินเรือ (รับเฉพาะชาย)
— สาขาการจัดการโลจิสติกส์
— สาขาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี
— สาขาการค้าระหว่างประเทศและโลจิสติกส์
– ว.นานาชาติ การจัดการโลจิสติกส์

10. ม.แม่โจ้
– คณะบริหารธุรกิจ – ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
– คณะเศรษฐศาสตร์
— สาขาเศรษฐศาสตร์
— สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
— สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
— สาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ + เศรษฐศาสตร์ประยุกต์
– คณะสารสนเทศและการสื่อสาร – การสื่อสารดิจิตัล
– คณะเศรษฐศาสตร์ (แม่โจ้-แพร่)
– คณะระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (แม่โจ้-แพร่)

11. ม.แม่ฟ้าหลวง
– คณะการจัดการ
— สาขาเศรษฐศาสตร์
— สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
— สาขาการจัดการธุรกิจการบิน – งานบริการทางการบิน
— สาขาการจัดการธุรกิจการบิน – ธุรกิจโลจิสติกส์ทางการบิน
— สาขาการจัดการธุรกิจการบิน – การปฏิบัติทางการบิน


แนะนำคอร์สออนไลน์ TGAT 🔥 A-Level

วิดีโอตัวอย่างคอร์ส

บทความที่เกี่ยวข้อง

อยากเรียน “พยาบาล” ต้องรู้อะไรบ้าง ?

💊 (1) รู้ว่าเราอยากเป็นพยาบาลจริงๆ ใช่ไหม? 💉 ขั้นแรกเลยต้องเข้าใจก่อนว่า พยาบาลคืออะไร ทำอะไร? หน้าที่ของพยาบาล:– ดูแลผู…

รวม 7 มหาวิทยาลัยในจังหวัด “เชียงใหม่”

เห็นน้องๆ ถามมาเยอะครับ วันนี้พี่ MyLearnVille มีรวมคณะและมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ มาฝากน้องๆ #DEK60 กันครับ มหาวิท…

อยากเป็น “ครู” ต้องทำยังไง ?

1. อยากเป็นครูต้องเรียนคณะอะไร ? ถ้าอยากเรียนคณะที่เป็นครูโดยตรง แนะนำให้เลือกเรียนคณะหรือสาขาตามนี้ครับ :– คณะศึกษาศาสต…

รวมโครงการรับตรง ไม่ใช้เกรดขั้นตำ่

วันนี้เรามาดูรวมรับตรงที่ไม่กำหนดเกรดขั้นต่ำกัน #DEK60 ใครรู้ตัวว่าเกรดไม่ค่อยดี ยังมีโอกาศติดคณะ มหาลัย ดังๆนะครับ *** …

คอมเม้นต์

เราใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์การเข้าชมเว็บไซต์ที่ดีที่สุด กรุณาคลิกยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว นะคะ

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ได้

บันทึกการตั้งค่า