อยากเป็น “ครู” ต้องทำยังไง ?

1. อยากเป็นครูต้องเรียนคณะอะไร ?

ถ้าอยากเรียนคณะที่เป็นครูโดยตรง แนะนำให้เลือกเรียนคณะหรือสาขาตามนี้ครับ :
– คณะศึกษาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
– สาขาย่อยในคณะอื่นๆ ที่มีวงเล็บว่า กศ.บ. เช่น คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาภาษาไทย (กศ.บ.)
– คณะหรือสาขาที่ต้องสอบ PAT5 (รหัสวิชา 75. ความถนัดทางวิชาชีพครู)

2. คณะที่เกี่ยวกับ “ครู” มีเปิดที่ไหนบ้าง?

🏫 คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ (หลักสูตร 5 ปี)
– สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
– สาขาวิชาประถมศึกษา
– สาขาวิชามัธยมศึกษา
– สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
– สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
– สาขาวิชาศิลปศึกษา
– สาขาวิชาดนตรีศึกษา
– สาขาวิชาธุรกิจศึกษา
– สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน
– สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา การแนะแนว และการศึกษาพิเศษ
วิชาสอบ (รอบแอดมิชชัน):
– O-NET : ไทย, การงาาน
– GAT, PAT5
– และสามารถเลือกสอบ PAT2, PAT 7.1, PAT 7.2, PAT 7.3, PAT 7.4, PAT 7.5, PAT 7.6 (อย่างใดอย่างหนึ่ง)

🏫 คณะศึกษาศาสตร์ มศว. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. หลักสูตร 5 ปี)
เป็นหลักสูตรที่ร่วมมือกัน 6 คณะ คือ คณะศึกษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และ คณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อการผลิตครู (หลักสูตร 5 ปี) มีดังนี้ครับ:
– คณะศึกษาศาสตร์
—– วิชาเอกการประถมศึกษา (กศ.บ. 5 ปี)
—– วิชาเอกจิตวิทยาการแนะแนว (กศ.บ. 5 ปี)
—– วิชาเอกเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา (กศ.บ. 5 ปี)
– คณะมนุษยศาสตร์
—– วิชาเอกภาษาไทย (กศ.บ. 5 ปี)
—– วิชาเอกภาษาอังกฤษ (กศ.บ. 5 ปี)
– คณะสังคมศาสตร์
—– วิชาเอกสังคมศึกษา (กศ.บ. 5 ปี)
– คณะวิทยาศาสตร์
—– วิชาเอกคณิตศาสตร์ (กศ.บ. 5 ปี)
—– วิชาเอกวิทยาศาสตร์-ชีววิทยา (กศ.บ. 5 ปี)
—– วิชาเอกวิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ (กศ.บ. 5 ปี)
—– วิชาเอกวิทยาศาสตร์-เคมี (กศ.บ. 5 ปี)
—– วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป (กศ.บ. 5 ปี)
– คณะศิลปกรรมศาสตร์
—– วิชาเอกศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา สาขาทัศนศิลปศึกษา (กศ.บ. 5 ปี)
—– วิชาเอกศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา สาขาดนตรีศึกษา-ดนตรีไทย (กศ.บ. 5 ปี)
—– วิชาเอกศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา สาขาดนตรีศึกษา-ดนตรีสากล (กศ.บ. 5 ปี)
—– วิชาเอกศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา สาขาศิลปะการแสดงศึกษา (กศ.บ. 5 ปี)
– คณะพลศึกษา
—– วิชาเอกพลศึกษา (กศ.บ. 5 ปี)
—– วิชาเอกสุขศึกษา (กศ.บ. 5 ปี)
—– วิชาเอกพลศึกษา-สุขศึกษา (กศ.บ. 5 ปี)

🏫 คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร
– สาขาวิชาการประถมศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)
– สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 5 ปี)
– สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตร 5 ปี)
– สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 5 ปี)
– สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)
– สาขาวิชาการสอนภาษาจีน ในฐานะภาษาต่างประเทศ (หลักสูตร 5 ปี)
– สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต
– สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
– สาขาวิชาจิตวิทยา
– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

🏫 คณะศึกษาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน) (หลักสูตร 5 ปี)
– สาขาวิชาสุขศึกษา
– สาขาวิชาพลศึกษา
– สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์
– สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์
– สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา
– สาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา

🏫 คณะศึกษาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตกำแพงแสน) (หลักสูตร 5 ปี)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการเรียนรู้
– เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา
– พลศึกษาและสุขศึกษา
– ภาษาอังกฤษศึกษา
– คณิตศาสตร์ศึกษา
– วิทยาศาสตร์ศึกษา

🏫 คณะศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)
– สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา
– สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
– สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
– สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
– สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์
– สาขาวิชาการสอนนาฏยสังคีต
– สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
– สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น
– สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
– สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
– สาขาวิชาการสอนฟิสิกส์
– สาขาวิชาการสอนเคมี
– สาขาวิชาการสอนชีววิทยา
– สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป
– สาขาวิชาการสอนศิลปะ
– สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
– สาขาวิชาการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา

🏫 คณะศึกษาศาสตร์ ม.ขอนแก่น
– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา – วิชาเอกเดี่ยววิทยาศาสตร์ทั่วไป
– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา – วิชาเอกเดี่ยวเคมี
– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา – วิชาเอกเดี่ยวชีววิทยา
– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา – วิชาเอกเดี่ยวฟิสิกส์
– สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
– สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น
– สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
– สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา
– สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
– สาขาวิชาสังคมศึกษา
– สาขาวิชาศิลปศึกษา
– สาขาวิชาพลศึกษา

🏫 คณะศึกษาศาสตร์ ม.เชียงใหม่
– สาขาวิชาภาษาไทย
– สาขาวิชาสังคมศึกษา
– สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
– สาขาวิชาธุรกิจศึกษา
– สาขาวิชาเคมี
– สาขาวิชาฟิสิกส์
– สาขาวิชาชีววิทยา
– สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาพิเศษ
– สาขาวิชาประถมศึกษา
– สาขาวิชาศิลปศึกษา
– สาขาวิชาคณิตศาสตร์
– สาขาวิชาพลศึกษา

🏫 ม.ทักษิณ
– คณะศึกษาศาสตร์
—– เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา
—– การวัดและประเมินทางการศึกษา
—– สาขาวิชาพลศึกษา
—– สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
– คณะศึกษาศาสตร์ร่วมกับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
—– สาขาวิชาภาษาไทย
—– สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
—– สาขาวิชาสังคมศึกษา
– คณะศึกษาศาสตร์ร่วมกับวิทยาศาสตร์
—– สาขาวิชาคณิตศาสตร์
—– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์-เคมี
—– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์
—– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์-ชีววิทยา

🏫 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
– คณะครุศาสตร์
—– วิศวกรรมไฟฟ้า – วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง (ค.อ.บ. 5 ปี)
—– วิศวกรรมไฟฟ้า – วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (ค.อ.บ. 5 ปี)
—– วิศวกรรมไฟฟ้า – วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ค.อ.บ. 5 ปี)
– คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ
—– วิศวกรรมเครื่องกล (ค.อ.บ. 5 ปี)
—– วิศวกรรมอุตสาหการ (ค.อ.บ. 5 ปี)
—– วิศวกรรมโยธา (ค.อ.บ. 5 ปี)
—– วิศวกรรม (ค.อ.บ. 5 ปี)

🏫 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ส.เทคโนโลยีฯ เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
– สาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรม (หลักสูตร 5 ปี)
– สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี)
– สาขาวิชาการออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน (หลักสูตร 5 ปี)
– สาขาวิชาครุศาสตร์การออกแบบ (หลักสูตร 5 ปี)
– สาขาวิชาครุศาสตร์เกษตร (หลักสูตร 5 ปี)

🏫 สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา ม.นราธิวาสราชนครินทร์
– กฏหมายอิสลาม
– ภาษาอาหรับ (นานาชาติ)
– อิสลามศึกษา

🏫 คณะศึกษาศาสตร์ ม.นเรศวร (หลักสูตร 5 ปี)
– สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
– สาขาวิชาฟิสิกส์
– สาขาวิชาเคมี
– สาขาวิชาชีววิทยา
– สาขาวิชาคณิตศาสตร์
– สาขาวิชาภาษาไทย
– สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
– สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย

🏫 คณะจีนวิทยา ม.แม่ฟ้าหลวง
– การสอนภาษาจีน (หลักสูตร 5 ปี)

🏫 คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
** คณะนี้ เมื่อจบมาจะได้วุฒิศิลปศาสตร์ จึงไม่ใช่หลักสูตรที่เน้นการผลิตครูโดยตรง แต่จะเน้นให้ออกแบบและจัดกระบวนการเรียนรู้ หากสนใจจะเป็นครู ต้องเรียนต่อบัณฑิตวิชาชีพครู

3. ถ้าไม่ได้เรียนคณะที่เกี่ยวกับ “ครู” มาแต่อยากเป็น “ครู” มากๆๆ ต้องทำอย่างไร?

ถ้าหากเราไม่ได้จบครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์ มาแต่อยากเป็นครู อาจจะต้อง
– ต้องเรียนและสอบมาตรฐานวิชาชีพครู 9 มาตรฐาน (โดยคุรุสภา)
– หลังจากที่ได้ใบอนุญาตสอน ก็สมัครเป็นครูตามโรงเรียนต่างๆ เช่น โรงเรียนเอกชนที่ไม่ขอใบประกอบวิชาชีพ
– เมื่อสอนครบ 1 ปี และผ่านการประเมินการสอนแล้วก็จะสามารถขึ้นทะเบียนขอใบประกอบวิชาชีพครูได้ ซึ่งใบประกอบวิชาชีพนี้ต้องต่ออายุทุก 5 ปี


แนะนำคอร์สออนไลน์ TGAT 🔥 A-Level

วิดีโอตัวอย่างคอร์ส

บทความที่เกี่ยวข้อง

รวม 7 มหาวิทยาลัยในจังหวัด “เชียงใหม่”

เห็นน้องๆ ถามมาเยอะครับ วันนี้พี่ MyLearnVille มีรวมคณะและมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ มาฝากน้องๆ #DEK60 กันครับ มหาวิท…

อยากเรียน “สถาปัตย์” ต้องทำยังไง ?

💡 ต้องรู้อะไรบ้าง? – ควรมีความรู้เรื่องศิลปะ วาดเส้น การใช้สี ความรู้สึก มุมมอง สัดส่วน ฯลฯ แต่ถ้าวาดไม่สวยไม่เป็นไร ฝึก…

คอมเม้นต์

เราใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์การเข้าชมเว็บไซต์ที่ดีที่สุด กรุณาคลิกยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว นะคะ

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ได้

บันทึกการตั้งค่า