อยากเรียน “พยาบาล” ต้องรู้อะไรบ้าง ?

💊 (1) รู้ว่าเราอยากเป็นพยาบาลจริงๆ ใช่ไหม? 💉

ขั้นแรกเลยต้องเข้าใจก่อนว่า พยาบาลคืออะไร ทำอะไร?

หน้าที่ของพยาบาล:
– ดูแลผู้ป่วยในทุกๆเรื่อง ตั้งแต่การฉีดยา ทำแผล ดูแลเครื่องมือช่วยชีวิตต่างๆ ฯลฯ
– วางแผนการพยาบาล วินิจฉัยทางการพยาบาล อ่านค่าสัญญาณชีพ แปลค่าผลทางการตรวจ รู้การดำเนินของโรค สังเกต บันทึก สรุป รายงานอาการเปลี่ยนแปลงและปฏิกิริยาของผู้ป่วย คอยตรวจสอบไม่ให้ผู้ป่วยอยู่ในภาวะอันตราย ทำการแก้ไขเบื้องต้น หรือแจ้งแพทย์ให้ตัดสินใจบางอย่าง ฯลฯ
– ตรวจร่างกาย วินิจฉัยโรคขั้นต้นให้การพยาบาลกลุ่มอาการต่าง ๆ ตามขอบเขต
– ประสานงานทุกอย่าง ทุกแผนก ตั้งแต่ ห้องยา ห้องแลป แผนกเอกซเรย์ ห้องผ่าตัด แพทย์ แม่บ้าน แผนกฉุกเฉิน ญาติผู้ป่วย
– ประสานงานและดำเนินการฟื้นฟูสมรรถภาพให้การควบคุมดูแล เกี่ยวกับความปลอดภัยการ
ป้องกัน หรือยับยั้งภาวะทุพลภาพ
– งานเอกสารต่างๆ ควบคุมคุณภาพหอพักผู้ป่วย ฯลฯ

งาน:
– เป็นพยาบาลประจำตามโรงพยาบาลต่างๆ ทั้งโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชน
– เป็นพยาบาลฟรีแลนซ์ จะทำงานตามบ้านคน ดูแลผู้ป่วยหรือคนไข้ที่บ้าน
– เป็นพยาบาลในคลีนิคของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ

📋 (2) รู้จักคุณสมบัติการรับสมัคร 📋

หลายๆสถาบัน ก็จะกำหนดคุณสมบัติการรับสมัคร โดยรวมๆ คือ

– ต้องศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียน สายวิทย์-คณิต เท่านั้น
– เป็นสัญชาติไทยมีสุขภาพสมบูรณ์ มีความประพฤติดี ไม่บกพร่องทางศีลธรรม เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ไม่มีความพิการ หรือผิดปกติทางด้านร่างกายและจิตใจ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพ ฯลฯ
– ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่น โรคลมชักที่ไม่สามารถควบคุมได้ โรคหัวใจระดับรุนแรง โรคเบาหวาน ภาวะไตวายเรื้อรัง ตาบอดสี หูหนวกหรือหูตึงจากประสาท โรคเรื้อน โรคผิวหนังที่เป็นที่รังเกียจ ฯลฯ
– เพศ อายุ น้ำหนัก และส่วนสูง – บางสถาบันไม่ได้กำหนด แต่บางสถาบันกำหนดอย่างชัดเจน เช่น
—– รอบแอด ม.นเรศวร น้ำหนักไม่น้อยกว่า 45 กิโลกรัม และส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร
—– รอบแอด ม.บูพรา น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม และส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร
—– รอบแอด รามา มหิดล ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร
—– รับตรงพยาบาลกองทัพเรือ รับสตรีโสด อายุ 17—20 ปี น้ำหนักไม่น้อยกว่า 42 กก. แต่ไม่เกิน 65 กก. ส่วนสูงไม่ตํ่ากว่า 155 ซม.
—– รับตรงพยาบาลตำรวจ รับสตรีโสด อายุ 17—24 ปี
น้ำหนักไม่น้อกว่า 40 กก. ส่วนสูงไม่ตํ่ากว่า 155 ซม.
—– รับตรงพยาบาลทหารอากาศ รับทั้งชายและหญิง อายุ 17 – 22 ปี
——— ชาย น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กก. แต่ไม่เกิน 65 กก. ส่วนสูงไม่ตํ่ากว่า 155 ซม.
——— น้ำหนักไม่น้อยกว่า 49 กก. ส่วนสูงไม่ตํ่ากว่า 161 ซม.

อย่างไรก็ตาม แนะนำให้น้องๆ #DEK60 เช็คคุณสมบัติอีกครั้ง เมื่อสถาบันต่างๆ เปิดรับตรง เพื่อความมั่นใจครับ

🏛 (3) รู้ว่าสถาบันไหนได้รับการรับรองหลักสูตรบ้าง 🏛

เมื่อรู้ว่าอยากเป็นพยาบาลแน่นอน คุณสมบัติผ่านแน่นอน เราก็ต้องเลือกว่าอยากสมัครเข้าสถาบันไหน มี 1 อย่างที่ต้องเช็ค คือ สถาบันนั้นได้ผ่านการรับรองจากสภาพยาบาล แล้วหรือยังไง โดยเฉพาะ ม.เอกชน ครับ และเรามี 83 สถาบันที่ผ่านการรับรองจากสภาพยาบาลแล้ว ตามนี้ครับ:

1. สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 29 สถาบัน
– วิทยาลัยพยาบาลพระบรมราชชนก กรุงเทพ
– วิทยาลัยพยาบาลพระบรมราชชนก ขอนแก่น
– วิทยาลัยพยาบาลพระบรมราชชนก จักรีรัช
– วิทยาลัยพยาบาลพระบรมราชชนก ชัยนาท
– วิทยาลัยพยาบาลพระบรมราชชนก ชลบุรี
– วิทยาลัยพยาบาลพระบรมราชชนก เชียงใหม่
– วิทยาลัยพยาบาลพระบรมราชชนก ตรัง
– วิทยาลัยพยาบาลพระบรมราชชนก นนทบุรี
– วิทยาลัยพยาบาลพระบรมราชชนก นครราชสีมา
– วิทยาลัยพยาบาลพระบรมราชชนก นครลำปาง
– วิทยาลัยพยาบาลพระบรมราชชนก นครราชสีมา
– วิทยาลัยพยาบาลพระบรมราชชนก นพรัตน์วชิระ
– วิทยาลัยพยาบาลพระบรมราชชนก พะเยา
– วิทยาลัยพยาบาลพระบรมราชชนก พุทธชินราช
– วิทยาลัยพยาบาลพระบรมราชชนก พระพุทธบาท
– วิทยาลัยพยาบาลพระบรมราชชนก ยะลา
– วิทยาลัยพยาบาลพระบรมราชชนก ราชบุรี
– วิทยาลัยพยาบาลพระบรมราชชนก สงขลา
– วิทยาลัยพยาบาลพระบรมราชชนก สรรพสิทธิประสงค์
– วิทยาลัยพยาบาลพระบรมราชชนก สระบุรี
– วิทยาลัยพยาบาลพระบรมราชชนก สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์​
– วิทยาลัยพยาบาลพระบรมราชชนก สุราษฎร์ธานี
– วิทยาลัยพยาบาลพระบรมราชชนก สุรินทร์
– วิทยาลัยพยาบาลพระบรมราชชนก สุพรรณบุรี
– วิทยาลัยพยาบาลพระบรมราชชนก อุดรธานี
– วิทยาลัยพยาบาลพระบรมราชชนก อุตรดิษถ์
– วิทยาลัยพยาบาลพระบรมราชชนก เพชรบุรี
– วิทยาลัยพยาบาลพระบรมราชชนก จันทบุรี
– วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสงคาม

2. สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 22 สถาบัน
– สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์
– คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
– คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหาสารคาม
– คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น
– คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เชียงใหม่
– คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา
– คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล
– คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
– โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทย์ศาสตร์ พยาบาลบัณฑิต ม.มหิดล
– คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
– คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
– คณะพยาบาลศาสตร์ ม.นเรศวร
– วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
– คณะพยาบาลศาสตร์ ม.นราธิวาสราชนครินทร์
– วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม ม.นครพนม
– คณะพยาบาลศาสตร์ ม.พะเยา
– คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชภัฏ ชัยภูมิ
– วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ม.ราชภัฏ สวนสุนันทา
– คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชภัฏ สวนดุสิต
– สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง
– สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี

3. สถาบันการศึกษาเอกชน 20 สถาบัน
– คณะพยาบาลศาสตร์ ม.รังสิต
– คณะพยาบาลศาสตร์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
– คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อัสสัมชัญ
– คณะพยาบาลศาสตร์ ม.พายัพ
– คณะพยาบาลศาสตร์มิชชั่น ม.นานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก
– วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
– คณะพยาบาลศาสตร์ ม.คริสเตียน
– คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สยาม
– คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชธานี
– คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
– คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อีสเทิร์นเอเชีย
– คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เชียงราย
– คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เฉลิมกาญจนา
– คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บัณฑิตเอเชีย
– คณะพยาบาลศาสตร์ ม.วงษ์ชวลิตกุล
– คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ปทุมธานี
– คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
– คณะพยาบาลศาสตร์ กาญจนบุรี ม.เวสเทิร์น
– คณะพยาบาลศาสตร์ ม.กรุงเทพธนบุรี
– คณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล ม.เวสเทิร์น

4. สังกัดกระทรวงกลาโหม 3 สถาบัน
– วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
– วิทยาลัยพยาบาลกองทัพอากาศ
– วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ

5. สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
– วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

6. สังกัดกรุงเทพมหานคร
– คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ม.นวมินทราธิราช

*** สำหรับพยาบาลทหารทุกเหล่าทัพ บก เรือ อากาศ เฉพาะคนที่ได้ทุนกองทัพเท่านั้น ที่จะได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรนะครับ ไม่ใช่ทุกคนจะได้ยศหมดเลย

รู้แบบนี้ก็เชิญเลือกสมัครกันตามอัธยาศัยเลยครับ

🎯 (4) รู้จักเกณฑ์การคัดเลือก 🎯

 • ระบบ Admissions ที่ผ่านๆมา เกณฑ์คัดเลือกคือ GAT 20% PAT2 30% ONET 30% GPAX 20%
 • ระบบรับตรง โควตา แต่ละสถาบันจะมีวิธีการคัดเลือกต่างกันนะครับ ตัวอย่างเช่น
  • ใช้ GAT, PAT2 และหรือใช้ O-NET เช่น พยาบาลเกื้อการุณย์ กาชาดไทย ตำรวจ ม.บูรพา พยาบาลทหาร 3 เหล่า ม.นเรศวร ม.อุบลราชธานี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ม.พะเยา ม.มหาสารคาม ม.สุรนารี ม.ธรรมศาสตร์ ม.นราธิวาส ม.นครพนม
  • ใช้ วิชาสามัญ เช่น มหิดล
  • สอบตรง + GAT, PAT2 เช่น ม.เชียงใหม่ ม.สงขลานครินทร์ ม.ขอนแก่น มศว. ม.ราชภัฏสวนดุสิต ม.ราชภัฏสวนสุนันทา

วิชาหลักๆ ที่ใช้คือ:
– ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ เพื่อสอบ PAT2 และ O-NET
– ภาษาอังกฤษ เพื่อสอบ GAT (และอย่าลืม GAT เชื่อมโยงด้วยครับ)
– ไทย สังคม คณิต ก็ใช้ใน O-NET ครับ

📅 (5) รู้จักระยะเวลาในการเปิดรับสมัคร 📅

แต่ละสถาบันก็จะมีการเปิดรับตรงที่ไม่พร้อมกัน ขอให้น้องๆ ติดตามข่าว หรือง่ายๆเลย กด Like เพื่อติดตามรายละเอียดรับตรงพยาบาลที่เพจ MyLearnVille ที่ https://www.facebook.com/mylearnville/

ตัวอย่างรอบการเปิดรับตรงพยาบาล
– รับสมัครช่วงเดือน ธันวาคม
—– วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ, วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
– รับสมัคร มกราคม-เมษายน
—– วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ, วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก, ม.สงขลานครินทร์
– รับสมัครช่วงเดือน มีนาคม-เมษายน
—– ม.แม่ฟ้าหลวง, ม.บูรพา, สถาบันพระบรมราชชนก (ระบบกลาง), ม.อุบลราชธานี

สุดท้ายนี่ ขอให้น้องๆทุกคนโชคดี สอบได้ที่ที่ตั้งใจนะครับ … ครูพี่หมี MyLearnVille


แนะนำคอร์สออนไลน์ TGAT 🔥 A-Level

วิดีโอตัวอย่างคอร์ส

บทความที่เกี่ยวข้อง

อยากเรียน “สถาปัตย์” ต้องทำยังไง ?

💡 ต้องรู้อะไรบ้าง? – ควรมีความรู้เรื่องศิลปะ วาดเส้น การใช้สี ความรู้สึก มุมมอง สัดส่วน ฯลฯ แต่ถ้าวาดไม่สวยไม่เป็นไร ฝึก…

คอมเม้นต์

เราใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์การเข้าชมเว็บไซต์ที่ดีที่สุด กรุณาคลิกยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว นะคะ

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ได้

บันทึกการตั้งค่า