รวมโครงการรับตรง ไม่ใช้เกรดขั้นตำ่

วันนี้เรามาดูรวมรับตรงที่ไม่กำหนดเกรดขั้นต่ำกัน #DEK60 ใครรู้ตัวว่าเกรดไม่ค่อยดี ยังมีโอกาศติดคณะ มหาลัย ดังๆนะครับ

*** อิงข้อมูลจากรับตรง #DEK59 ดังนั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในรอบรับตรง #DEK60 ยังไงน้องๆ ก็เช็คกับระเบียบการรับตรงอีกทีนะครับ

🎓 รับตรง 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าคณะเศรษฐศาสตร์ (แบบพิเศษ) จุฬาฯ

คณะ: เศรษฐศาสตร์ (9 กลุ่มวิชา)
รับสมัคร: กันยายน
เกณฑ์การคัดเลือก: GAT, PAT1​

🎓 รับตรง แพทย์ศาสตร์ จุฬาฯ

คณะ: แพทย์ศาสตร์
รับสมัคร: กุมภาพันธ์
เกณฑ์การคัดเลือก: GAT, PAT1, PAT2, ผลสอบ กสพท. ​

🎓 รับตรง นานาชาติ จุฬาฯ

คณะ:
– นิเทศศาสตร์ สาขาการจัดการสื่อสาร
– พาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบริหารธุรกิจ
– จิตวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์จิตวิทยา
– อักษรศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม
– สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์, สาขาวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม
– วิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตร วิศวกรรมบัณฑิต
รับสมัคร: มกราคม
เกณฑ์การคัดเลือก:
– คะแนน CU-AAT หรือ SAT I (สำหรับทุกคณะ)
– TOEFL, IELTS, SAT, CU-TEP (อย่างใดอย่างหนึ่ง เฉพาะ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี, จิตวิทยา, อักษรศาสตร์, สถาปัตยกรรมศาสตร์, สถาปัตยกรรมศาสตร์, )
– สอบการเขียนภาษาอังกฤษ​

🎓 รับตรงผู้มีความสามารถพิเศษระดับชาติทางศิลปะ

คณะ: ครุศาสตร์ (สาขาดนตรีศึกษา)
รับสมัคร: กันยายน
เกณฑ์การคัดเลือก: สัมภาษณ์

🎓 รับตรง ม.เกษตร กำแพงแสน ภาคพิเศษ

คณะ:
– คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
—– สาขาวิชาการจัดการ (ภาคพิเศษ)
—– สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ)
—– สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ)
—– สาขาวิชาการบัญชีบริหาร (ภาคพิเศษ)
—– สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
– คณะวิศวกรรมศาสตร์
—– สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ)
—– สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ภาคพิเศษ)
—– สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ)
—– สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ (ภาคพิเศษ)
– คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
—– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
รับสมัคร: มีนาคม – พฤษภาคม (ขึ้นอยู่กับคณะ)
เกณฑ์การคัดเลือก: GAT, PAT1, PAT2, O-NET (ขึ้นอยู่กับคณะ)

🎓 รับตรง คณะวิทยาการจัดการ ม.เกษตรฯ (ศรีราชา)

คณะ: คณะวิทยาการจัดการ
– สาขาวิชาการเงินและการลงทุน
– สาขาวิชาการจัดการ
– สาขาวิชาการตลาด
– สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
– สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
– สาขาวิชาการบัญชีบริหาร
– สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
รับสมัคร: เมษายน – มิถุนายน
เกณฑ์การคัดเลือก: GAT, PAT1 หรือ วิชาสามัญ

🎓 รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรฯ ศรีราชา

คณะ: คณะวิศวกรรมศาสตร์
– สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์
– สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
– สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
– สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
– สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและระบบการผลิต (ภาคพิเศษ)
รับสมัคร: ธันวาคม – มกราคม (สายวิทย์ – คณิต)
เกณฑ์การคัดเลือก: GAT, PAT1, PAT3

🎓 รับตรง วิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรฯ สกลนคร ภาคพิเศษ

คณะ: คณะวิศวกรรมศาสตร์
– สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
– สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
รับสมัคร: ธันวาคม – กรกฎาคม (สายวิทย์ – คณิต)
เกณฑ์การคัดเลือก: สัมภาษณ์

🎓 โควตาพิเศษ วนศาสตร์ ม.เกษตรฯ

คณะ: คณะวนศาสตร์ (หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต + โครงการ2ปริญญาคู่ขนาน)
รับสมัคร: พฤศจิกายน – ธันวาคม (สายวิทย์ – คณิต)
เกณฑ์การคัดเลือก: วิชาสามัญ + สอบข้อเขียน

🎓 รับตรง ส.ลาดกระบังฯ ชุมพรฯ

คณะ:
– วิทยาศาสตร์บัณฑิต
— สาขาวิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ
— พืชสวน
— สัตวศาสตร์
— เทคโนโลยีชีวภาพ
– บริหารธุรกิจบัณฑิต – บริหารธุรกิจ
– วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
— วิศวกรรมพลังงาน
— วิศวกรรมเครื่องกล แขนงวิศวกรรมเกษตร
— วิศวกรรมเครื่องกล
— วิศวกรรมสารสนเทศ
— วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
รับสมัคร: ตุลาคม – ธันวาคม
เกณฑ์การคัดเลือก: สัมภาษณ์

🎓 รับตรง สาขาการจัดการวิศวกรรมฯ ส.ลาดกระบังฯ (นานาชาติ)

คณะ:
รับสมัคร: ตุลาคม – ธันวาคม
เกณฑ์การคัดเลือก:
– คะแนน SAT, ACT (Math), AP Test, GCE, IB-Diploma, NCEA, CU-AAT (Math) – อย่างใดอย่างหนึ่ง
– IELTS, TOEFL, CU-TEP, TU-GET – อย่างใดอย่างหนึ่ง

🎓 รับตรง 59 วิทยาลัยนานาชาติ ส.ลาดกระบัง

คณะ: วิศวกรรมศาสตร์
– สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ)
– สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยี (นานาชาติ)
รับสมัคร: กุมภาพันธ์ – มีนาคม
เกณฑ์การคัดเลือก:
– คะแนน SAT, ACT (Math), AP Test, GCE, IB-Diploma, NCEA, CU-AAT (Math) – อย่างใดอย่างหนึ่ง
– IELTS, TOEFL, CU-TEP, TU-GET, GAT – อย่างใดอย่างหนึ่ง

🎓 รับตรง 59 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ฯ (นานาชาติ) ส.ลาดกระบัง (สจล.)

คณะ: วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ (นานาชาติ)
รับสมัคร: กุมภาพันธ์ – มีนาคม
เกณฑ์การคัดเลือก:
– คะแนน SAT, GAT, PAT1, PAT3 – อย่างใดอย่างหนึ่ง
– IELTS, TOEFL – อย่างใดอย่างหนึ่ง (ถ้ามี)

🎓 รับตรง วิศวกรรมระบบการผลิต ส.ลาดกระบังฯ

คณะ: วิศวกรรมศาสตร์ – วิศวกรรมระบบการผลิต
รับสมัคร: กุมภาพันธ์ – มีนาคม
เกณฑ์การคัดเลือก: GAT, PAT1, PAT2, PAT3

🎓 โครงการสมทบพิเศษ ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือฯ

คณะ:
มจพ. กรุงเทพมหานครฯ
– คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
— สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (MA)
— สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม (IC)
— สาขาวิชาเทคโนโลีวภาพ (BT)
— สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุกรณ์การแพทย์ (IM)
— สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (CS)
— สาขาวิชาสถิติประยุกต์ (AS)
— สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย (ASB)
— คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ (MC)
– คณะวิศวกรรมศาสตร์ – สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (CE)
– วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
— เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล แขนงวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องกล (MDET)
— เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม (WdET)
— เทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ (RAET)
— เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กำลัง – แขนงวิชาวิศวกรรมควบคุม (PNET – CT)
— เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
—— แขนงวิชาโทรคมนาคม (EnET(T))
—— แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ (EnET(C))
—— แขนงวิชาเครื่องมือวัดและระบบอัยโนมัติ (EnET(I))
—— แขนงวิชาการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์ (EnET(B))
—— แขนงวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (InET)(M)
—— แขนงวิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ (IPTM)

มจพ.ปราจีนบุรี
– คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
— เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
— เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร (TA)
— คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง (CA)
– คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ
— การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม (TH)
— บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า (IBT)
– คณะอุตสาหกรรมเกษตร
— วิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ (FSM)
— วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ (FSN)
— นวัตกรรมและะเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (IPD)

มจพ.ระยอง
– คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
— กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม (ICPE)
— เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ (ETAM)
รับสมัคร: เมษายน – มิถุนายน
เกณฑ์การคัดเลือก: GAT, PAT1, PAT2, PAT3, PAT6, O-NET (ขึ้นอยู่กับคณะ)

🎓 รับตรงแพทย์ฯ ทันตะฯ เภสัชฯ ม.รังสิต

คณะ: แพทย์ศาสตร์ ทันตแพทย์ศาสตร์ เภสัชศาสตร์
รับสมัคร: กันยายน – พฤศจิกายน
เกณฑ์การคัดเลือก: สอบข้อเขียน

🎓 โควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากร

คณะ:
– คณะอักษรศาสตร์
—– สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
—– สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
—– สาขาวิชาปรัชญา
—– สาขาวิชาภูมิศาสตร์
—– สาขาวิชาสังคมศาสตร์การพัฒนา
—– สาขาวิชาสังคีตศิลป์ไทย
—– สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
—– สาขาวิชาประวัติศาสตร์
– คณะศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี)
—– สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
—– สาขาวิชาสังคมศึกษา
—– สาขาวิชาการประถมศึกษา
—– สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
—– สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (หลักสูตร 4 ปี)
—– สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต (หลักสูตร 4 ปี)
—– สาขาวิชาจิตวิทยา (หลักสูตร 4 ปี)
– คณะวิทยาศาสตร์
—– กลุ่ม1: 8 สาขาวิชา – คณิตศาสตร์, คณิตศาสตร์ประยุกต์, เคมี, ชีววิยา, จุลชีววิยา, ฟิสิกส์, สถิติ, วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
—– กลุ่ม2: 2 สาขาวิชา – วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ
– คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
—– สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
—– สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
—– สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์
—– สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
—– สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
– คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
—– สาขาวิชาสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
—– สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ
—– สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
—– สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร
– คณะวิทยาการจัดการ
—– สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป
—– สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
—– สาขาวิชาการจัดการชุมชน
—– สาขาวิชาการตลาด
—– สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
—– สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ
—– สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
—– สาขาวิชาการบัญชี
– คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
—– สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
—– สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
———- วิชาเอกการออกแบบแอนิเมชั่น, เอกการออกแบบเว็บและสื่อโต้ตอบ, เอกการออกแบบเกมส์
—– สาขาวิชานิเทศศาสตร์
———- วิชาเอกการโฆษณา
———- วิชาเอกการลูกค้าสัมพันธ์
———- วิชาเอกวารสารและหนังสือพิมพ์
———- วิชาเอกภาพยนตร์
———- วิชาเอกวิทยุและโทรทัศน์
รับสมัคร: กันยายน – ตุลาคม
เกณฑ์การคัดเลือก: วิชาสามัญ, GAT, PAT (ขึ้นอยู่กับแต่ละคณะ)

🎓 รับตรง เภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร

คณะ: เภสัชศาสตร์
รับสมัคร: กันยายน – ตุลาคม
เกณฑ์การคัดเลือก: วิชาสามัญ + สอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ

🎓 รับตรงดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล

คณะ: ดุริยางคศิลป์
รับสมัคร: สิงหาคม – เมษายน (เปิดรับ 5 รอบ)
เกณฑ์การคัดเลือก: สอบข้อเขียน

🎓 รับตรง กสพท.

คณะ: แพทย์ศาสตร์ ทันตแพทย์ศาสตร์ สัตวแพทย์ศาสตร์
– คณะแพทย์ศาสตร์: ม.ขอนแก่น จุฬาฯ ม.เชียงใหม่ ม.ธรรมศาสตร์ ม.นเรศวร มศว. ม.สงขลานครินทร์ ม.สยาม
– คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล
– คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
– วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ ม.รังสิต (รพ.ราชวิถิ + รพ.เลิตสิน)
– คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาลาล ม.นวมินทราธิราช
– วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฏเกล้า
– คณะทันตแพทย์ศาสตร์: จุฬาฯ ม.มหิดล ม.เชียงใหม่ มศว. ม.สงขลานครินทร์ ม.ขอนแก่น ม.ธรรมศาสตร์
– คณะสัตวแพทย์ศาสตร์: ม.ขอนแก่น จุฬาฯ ม.เชียงใหม่ ม.เกษตร ม.มหิดล ม.เทคโนโลยีมหานคร
รับสมัคร: สิงหาคม
เกณฑ์การคัดเลือก: สอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ + วิชาสามัญ, O-NET

🎓 รับตรง สาขาวิชาอินเดียศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ (ว.นานาชาติปรีดี พนมยงค์)

คณะ: ว.นานาชาติปรีดี พนมยงค์ สาขาวิชาอินเดีย
รับสมัคร: มีนาคม – มิถุนายน
เกณฑ์การคัดเลือก:
– IELTS, TOEFL, TU-GAT (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
– สอบข้อเขียน

🎓 รับตรง ว.นานาชาติสิรินธร (SIIT) ม.ธรรมศาสตร์

คณะ: วิศวกรรมศาสตร์, เทคโนโลยี, การจัดการ
รับสมัคร: สิงหาคม – กันยายน
เกณฑ์การคัดเลือก: สอบข้อเขียน

🎓 รับตรง โควตา จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม ส.ลาดกระบัง

คณะ: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
รับสมัคร: เมษายน – มิถุนายน
เกณฑ์การคัดเลือก: สอบสัมภาษณ์

🎓 รับตรง คณะสถาปัตยกรรม ม.เทคโนฯ พระจอมเกล้าธนบุรี

คณะ: สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
– สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (นานาชาติ)
– สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (นานาชาติ)
– สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม (นานาชาติ)
– สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ (นานาชาติ)
รับสมัคร: เมษายน – พฤษภาคม
เกณฑ์การคัดเลือก: IELTS, TOEFL, CU-TEP, RMIT (อย่างใดอย่างหนึ่ง)

🎓 รับตรง เอเชียศึกษา ม.ศิลปากร (โครงการพิเศษ)

คณะ: อักษรศาสตร์
– กลุ่มภาษาจีน
– กลุ่มภาษาญี่ปุ่น
– กลุ่มภาษาเกาหลี
– กลุ่มภาษาเวียดนาม
รับสมัคร: เมษายน – พฤษภาคม
เกณฑ์การคัดเลือก: GAT, O-NET

🎓 รับตรง นวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

คณะ: วิศวกรรมศาสตร์
– สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง
– สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
– สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
รับสมัคร: เมษายน – มิถุนายน
เกณฑ์การคัดเลือก: วิชาสามัญ หรือ PAT1 หรือ PAT2 และ PAT3


แนะนำคอร์สออนไลน์ TGAT 🔥 A-Level

วิดีโอตัวอย่างคอร์ส

บทความที่เกี่ยวข้อง

อยากเรียน “พยาบาล” ต้องรู้อะไรบ้าง ?

💊 (1) รู้ว่าเราอยากเป็นพยาบาลจริงๆ ใช่ไหม? 💉 ขั้นแรกเลยต้องเข้าใจก่อนว่า พยาบาลคืออะไร ทำอะไร? หน้าที่ของพยาบาล:– ดูแลผู…

อยากเรียน “สถาปัตย์” ต้องทำยังไง ?

💡 ต้องรู้อะไรบ้าง? – ควรมีความรู้เรื่องศิลปะ วาดเส้น การใช้สี ความรู้สึก มุมมอง สัดส่วน ฯลฯ แต่ถ้าวาดไม่สวยไม่เป็นไร ฝึก…

รวม 7 มหาวิทยาลัยในจังหวัด “เชียงใหม่”

เห็นน้องๆ ถามมาเยอะครับ วันนี้พี่ MyLearnVille มีรวมคณะและมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ มาฝากน้องๆ #DEK60 กันครับ มหาวิท…

คอมเม้นต์

เราใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์การเข้าชมเว็บไซต์ที่ดีที่สุด กรุณาคลิกยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว นะคะ

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ได้

บันทึกการตั้งค่า