รวม 7 มหาวิทยาลัยในจังหวัด “เชียงใหม่”

เห็นน้องๆ ถามมาเยอะครับ วันนี้พี่ MyLearnVille มีรวมคณะและมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ มาฝากน้องๆ #DEK60 กันครับ มหาวิทยาลัยมีตามนี้นะครับ

🏫 ม.เชียงใหม่
🏰 ม.แม่โจ้
🏪 ม.นอร์ทเชียงใหม่
🏯 เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
🏣 ราชภัฏเชียงใหม่
🌇 ม.พายัพ
🏬 ม.ฟาร์อีสเทอร์น

มาดูคณะต่างๆในมหาวิทยาลัยเหล่านี้กันครับ

🏫 ม.เชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อยู่ในกำกับของรัฐ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทยที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้นในส่วนภูมิภาค ตามโครงการพัฒนาการศึกษาในส่วนภูมิภาค นำโดยนายกีและนางกิมฮ้อ นิมมานเหมินท์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตั้งอยู่บริเวณเชิงดอยสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

🌟คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ (http://www.med.cmu.ac.th/HOME/)
🌟คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ (http://www.dent.cmu.ac.th/)
🌟คณะเภสัชศาสตร์ ม.เชียงใหม่ (http://www.pharmacy.cmu.ac.th/web2550/)
🌟คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ (http://www.vet.cmu.ac.th/web/)
🌟คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เชียงใหม่ (http://www.nurse.cmu.ac.th/)
– หลักสูตรปกติ + นานาชาติ

🌟คณะเทคนิคการแพทย์ ม.เชียงใหม่ (http://www.ams.cmu.ac.th/)
– สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ม.เชียงใหม่
– สาขาวิชากายภาพบำบัด ม.เชียงใหม่
– สาขาวิชารังสีเทคนิค ม.เชียงใหม่
– สาขาวิชากิจกรรมบำบัด ม.เชียงใหม่

🌟คณะมนุษยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ (http://www.human.cmu.ac.th/)
– ภาควิชามนุษยศาสตร์
—– สาขาวิชาประวัติศาสตร์
—– สาขาวิชาจิตวิทยา
—– สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์
—– สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
—– สาขาวิชาบ้านและชุมชน
—– สาขาวิชาการท่องเที่ยว
—– กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป
– ภาควิชาภาษาตะวันตก
—– สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
—– สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
—– สาขาวิชาภาษาเยอรมัน
—– สาขาวิชาภาษาสเปน
– ภาควิชาภาษาตะวันออก
—– สาขาวิชาภาษาไทย
—– สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
—– สาขาวิชาภาษาจีน
—– สาขาวิชาภาษาพม่า
—– สาขาวิชาภาษาบาลี-สันสกฤต-ฮินดี
—– สาขาวิชาภาษาเกาหลี

🌟คณะศึกษาศาสตร์ ม.เชียงใหม่ (http://www.edu.cmu.ac.th/web/)
– สาขาวิชาภาษาไทย
– สาขาวิชาสังคมศึกษา
– สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
– สาขาวิชาธุรกิจศึกษา
– สาขาวิชาเคมี
– สาขาวิชาฟิสิกส์
– สาขาวิชาชีววิทยา
– สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาพิเศษ
– สาขาวิชาประถมศึกษา
– สาขาวิชาศิลปศึกษา
– สาขาวิชาคณิตศาสตร์
– สาขาวิชาพลศึกษา

🌟คณะวิจิตรศิลป์ ม.เชียงใหม่ (http://www.finearts.cmu.ac.th/)
– หลักสูตรศิลปบัณฑิต
—– สาขาวิชาจิตรกรรม
—– สาขาวิชาประติมากรรม
—– สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์
—– สาขาวิชาสหศาสตร์ศิลป์
—– สาขาวิชาศิลปะไทย
—– สาขาวิชาการออกแบบ
—– สาขาวิชาศิลปะการดนตรีและการแสดง
—– สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ
—– สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ

🌟คณะสังคมศาสตร์ ม.เชียงใหม่ (http://www.soc.cmu.ac.th/)
– หลักสูตรภาษาไทย
—– สาขาวิชาภูมิศาสตร์
—– สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
—– สาขาวิชาไทยศึกษา
– หลักสูตรนานาชาติ (International Program)
—– สาขาวิชาสังคมศาสตร์
—– สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์

🌟คณะวิทยาศาสตร์ ม.เชียงใหม่ (http://www.science.cmu.ac.th/)
– สาขาวิชาคณิตศาสตร์
– สาขาวิชาสถิติ
– สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
– สาขาวิชาเคมี
– สาขาวิชาชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี
– สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
– สาขาวิชาชีววิทยา
– สาขาวิชาสัตววิทยา
– สาขาวิชาจุลชีววิทยา
– สาขาวิชาฟิสิกส์
– สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
– สาขาวิชาธรณีวิทยา
– สาขาวิชาอัญมณีวิทยา

🌟คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เชียงใหม่ (http://www.eng.cmu.ac.th/web2007/)
– สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาคปกติ + ภาคพิเศษ + นานาชาติ)
– สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (ภาคปกติ + ภาคพิเศษ)
– สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคปกติ + ภาคพิเศษ)
– สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
– สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
– สาขาวิศวกรรมโยธา
– สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่
– สาขาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย (สองภาษา)

🌟คณะเกษตรศาสตร์ ม.เชียงใหม่ (http://www.agri.cmu.ac.th/)
– สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร
– สาขาพืชไร่, พืชสวน, ปฐพีศาสตร์, สัตวบาล, ฯลฯ

🌟คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เชียงใหม่ (http://www.agro.cmu.ac.th/)
– สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
– เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร
– สาขาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร
– สาขาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
– สาขาเทคโนโลยีการบรรจุ
– สาขาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล

🌟คณะบริหารธุรกิจ ม.เชียงใหม่ (http://www.ba.cmu.ac.th/)
– หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
– หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
—– สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
—– สาขาวิชาการจัดการ
—– สาขาวิชาการตลาด

🌟คณะเศรษฐศาสตร์ ม.เชียงใหม่ (http://fuangfah.econ.cmu.ac.th/)
– หลักสูตรปกติ + หลักสูตรตรี-โท 2 ภาษา

🌟คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เชียงใหม่ (http://www.arc.cmu.ac.th/)
– สาขาวิชาสถาปัตยกรรมหลัก
– สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม
– สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์
– สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง

🌟คณะการสื่อสารมวลชน ม.เชียงใหม่ (http://www.masscomm.cmu.ac.th/)
– แขนงวิชาวิทยุ โทรทัศน์
—– แยกย่อยเป็นวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์
– แขนงวิชาหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์
—– แยกย่อยเป็นหนังสือพิมพ์และนิตยสาร
– แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา
– แขนงวิชาการสื่อสารการแสดง
– แขนงวิชาสื่อใหม่ (New Media)

🌟คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ม.เชียงใหม่ (http://www.pol.cmu.ac.th/)
– สาขาวิชารัฐศาสตร์
– สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
– สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

🌟คณะนิติศาสตร์ ม.เชียงใหม่ (http://www.law.cmu.ac.th/)
– หลักสูตรปกติ + ภาคพิเศษ

🌟วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี ม.เชียงใหม่ (http://www.camt.info/)
– วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ)
– แอนนิเมชั่น
– การจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ

🏰 ม.แม่โจ้

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ตั้งอยู่ที่อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีรากฐานจาก “โรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมประจำภาคเหนือ” และได้รับการเปลี่ยนสถานะ เป็นมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐลำดับที่ 20 ในประเทศไทย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ แบ่งการเรียนการสอน เป็น 11 คณะ 1 วิทยาลัย ดังนี้

🌟คณะผลิตกรรมการเกษตร ม.แม่โจ้
– สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ – พืชไร่
– สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ – พืชสวน
– สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ – อารักขาพืช
– สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ – เกษตรเคมี
– สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ – ปฐพีศาสตร์
– สาขาวิชาพลังงานทดแทน
– สาขาวิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
– สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ – วิทยาการสมุนไพร
– สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ –

🌟คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ม.แม่โจ้
– สาขาวิชาสัตวศาสตร์

🌟คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบสิ่งแวดล้อม ม.แม่โจ้
– สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์
– สาขาภูมิสถาปัตยกรรม
– สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์

🌟คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ม.แม่โจ้
– สาขาวิชาการประมง

🌟คณะบริหารธุรกิจ ม.แม่โจ้
– สาขาวิชาการจัดการ
– สาขาวิชาการตลาด
– สาขาวิชาการบัญชี
– สาขาวิชาการเงิน
– สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

🌟 คณะเศรษฐศาสตร์ ม.แม่โจ้
– สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
– สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
– สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
– สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ + เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ (5 ปี)

🌟 คณะพัฒนาการท่องเที่ยว ม.แม่โจ้
– สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว

🌟 คณะศิลปศาสตร์ ม.แม่โจ้
– สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ
– สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

🌟 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ม.แม่โจ้
– สาขาวิชาการสื่อสารดิจิตัล

🌟 คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ม.แม่โจ้
– สาขาวิศวกรรมเกษตร
– สาขาวิศวกรรมอาหาร
– สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
– สาขาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
– สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์

🌟 คณะวิทยาศาสตร์ ม.แม่โจ้
– สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
– สาขา เทคโนโลยีชีวภาพ
– สาขาเคมี
– สาขาสถิติ
– สาขาคณิตศาสตร์
– สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
– สาขาวัสดุศาสตร์
– สาขาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ

🌟 วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ม.แม่โจ้
– สาขารัฐศาสตร์
– สาขาการบริหารท้องถิ่น

🏪 ม.นอร์ทเชียงใหม่

ได้ก่อตั้งเป็นวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในวโรกาสครบรอบ 72 พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ถือเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกของภาคเหนือที่เปิดสอนคณะวิศวกรรมศาสตร์และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และเป็นสถาบันแห่งแรกของประเทศไทยที่เปิดสาขาวิชาการจัดการการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce Management) ระดับปริญญาตรี

🌟คณะวิศวกรรมศาสตร์
– สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
– สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
– สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
– สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
– สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง
– สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์
– สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
– สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน

🌟คณะบริหารธุรกิจ
– สาขาวิชาบัญชี
– สาขาวิชาการจัดการ
– สาขาวิชาการจัดการ การท่องเที่ยว และการบริการ
– แขนงการจัดการเครื่องบิน
– สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
– สาขาวิชา

🌟คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์
– สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
– สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
– สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

🌟คณะนิติศาสตร์
– สาขาวิชานิติศาสตร์

🌟คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
– สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
– สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
– สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องสำอาง

🏯 เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของรัฐ ชื่อเดิม คือ วิทยาลัยเทคนิคภาคพายัพ เคยเป็นวิทยาเขตในสังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

🌟คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
– หลักสูตรบริหารธุรกิจ หลักสูตรศิลปศาสตร์
– 3 กลุ่มสาขาวิชา
—– สาขาวิชาการบัญชี
—– สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
—– สาขาวิชาสาขาศิลปศาสตร์

🌟คณะวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
– หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมศาสตร์
– 4 กลุ่มสาขาวิชา:
—– สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
—– สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
—– สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
—– สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

🌟คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
– หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์
– หลักสูตรศิลปบัณฑิต
– หลักสูตรศิลปกรรมบัณฑิต
– หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

🌟วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
– หลักสูตรเตรียมวิศวกรรม เตรียมบริหารธุรกิจ
– วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร

🏣 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ ก่อตั้งครั้งแรกในนาม “โรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรมประจำมณฑลพายัพ” ต่อมาได้ยกฐานะขึ้นเป็น “วิทยาลัยครูเชียงใหม่” และ “มหาวิทยาลัยราชภัฏ” ตามลำดับ มีคณะวิชาทั้งหมด 9 คณะ

🌟คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่
– หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
—– สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
—– สาขาวิชาการประถมศึกษา
—– สาขาวิชาพลศึกษา
—– สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
—– สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
—– สาขาวิชาเคมี
—– สาขาวิชาชีววิทยา
—– สาขาวิชาฟิสิกส์
—– สาขาวิชาคณิตศาสตร์
—– สาขาวิชาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีศึกษา
—– สาขาวิชาดนตรีศึกษา
—– สาขาวิชานาฏศิลป์
—– สาขาวิชาภาษาไทย
—– สาขาวิชาภาษาจีน
—– สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
—– สาขาวิชาศิลปศึกษา
—– สาขาวิชาสังคมศึกษา
—– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
– (หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต )
—– สาขาวิชาจิตวิทยา: แขนงวิชาจิตวิทยาองค์การ, แขนงวิชาจิตวิทยาการ

🌟คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.ราชภัฏเชียงใหม่
– สาขาวิชาพืชศาสตร์
– สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
– สาขาวิชาสัตวศาสตร์
– สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

🌟คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่
– นิติศาสตร์บัณฑิต
—– สาขาวิชานิติศาสตร์
– รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
—– สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
—– สาขาวิชาการปกครองรัฐกิจ
—– สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
– วิทยาศาสตรบัณฑิต
—– สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ
– ศิลปศาสตรบัณฑิต
—– สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
—– สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
—– สาขาวิชาจิตวิทยาองค์การ
—– สาขาวิชาดนตรี
—– สาขาวิชาดุริยางค์ไทย
—– สาขาวิชาดุริยางค์สากล
—– สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร
—– สาขาวิชานิเทศศาสตร์
—– สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
—– สาขาวิชาพัฒนาชุมชน
—– สาขาวิชาภาพพิมพ์
—– สาขาวิชาภาษาเกาหลี
—– สาขาวิชาภาษาจีน
—– สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
—– สาขาวิชาภาษาไทย
—– สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ
—– สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
—– สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
—– สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
—– สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา
—– สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
—– สาขาวิชาศิลปกรรม
—– สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
—– สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์
—– สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
—– สาขาวิชานโยบายสาธารณะ
—– สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
—– สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น
—– สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา

🌟คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏเชียงใหม่
– สาขาวิชาการจัดการ
– สาขาวิชาการตลาด
– สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
– สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
– สาขาบัญชี
– สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

🌟คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏเชียงใหม่
– สาขาวิชาฟิสิกส์
– สาขาวิชาเคมี
– สาขาวิชาชีววิทยา
– สาขาวิชาสถิติประยุกต์
– สาขาวิชาคณิตศาสตร์
– สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
– สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
– สาขาวิชาการโปรแกรมและการรักษาความปลอดภัยบนเว็บ
– สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
– สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
– สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
– สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมก่อสร้าง
– สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิก
– สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์

🌟บัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏเชียงใหม่
– สาขาวิชาภาษาไทย
– สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและสาละวินศึกษา

🌟วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ม.ราชภัฏเชียงใหม่
– สาขาวิชาการท่องเที่ยวในมิติเศรษฐกิจพอเพียง

🌟วิทยาลัยนานาชาติ ม.ราชภัฏเชียงใหม่
– สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจระหว่างประเทศ
– สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพือการสื่อสารระหว่างประเทศ

🌟สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย ม.ราชภัฏเชียงใหม่
– สาขาวิชาการพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชน

🌇 ม.พายัพ

มหาวิทยาลัยพายัพ เดิมคือ วิทยาลัยพายัพ ตั้งขึ้นโดย มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ซึ่งวิทยาลัยพายัพ ได้พัฒนาในด้านการจัดการศึกษา และด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง จนได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัย ให้เปลี่ยนประเภทจาก “วิทยาลัย” เป็น “มหาวิทยาลัย” นับเป็น มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกในประเทศไทย

🌟 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.พายัพ
– สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
– สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
– สาขาวิชาภาษาเยอรมันเพื่อการท่องเที่ยว
– สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
– สาขาวิชาภาษาจีน
– สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
– สาขาวิชาจิตวิทยา

🌟คณะวิทยาศาสตร์ ม.พายัพ
– สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
– สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

🌟คณะนิติศาสตร์ ม.พายัพ
– สาขาวิชานิติศาสตร์

🌟คณะเภสัชศาสตร์ ม.พายัพ
– สาขาวิชาเภสัชศาสตร์

🌟คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ม.พายัพ
– สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

🌟คณะนิเทศศาสตร์ ม.พายัพ
– สาขาวิชานิเทศศาสตร์

🌟 คณะบริหารธุรกิจ ม.พายัพ
– สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
– สาขาวิชาการตลาด
– สาขาวิชาการจัดการ
– สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
– สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
– สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (MBA)

🌟คณะบัญชีการเงินและการธนาคาร ม.พายัพ
– สาขาวิชาการบัญชี
– สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

🌟คณะเศรษฐศาสตร์ ม.พายัพ
– สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

🌟วิทยาลัยดุริยศิลป์ ม.พายัพ
– วิทยาลัยดุริยศิลป์
– สถาบันดนตรี

🌟วิทยาลัยนานาชาติ ม.พายัพ
– สาขาวิชาภาษาศาสตร์
– สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
– สาขาวิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษ
– สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
– สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการระหว่างประเทศ
– สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (IMBA)
– สาขาวิชาสารสนเทศคอมพิวเตอร์
– สาขาวิชาเทวศาสตรนานาชาติ

🏬 ม.ฟาร์อีสเทอร์น

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ได้สถาปนาวิทยาลัย และ “มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น” ตามลำดับ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ตั้งอยู่ ณ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

🌟คณะบริหารธุรกิจ ม.ฟาร์อีสเทอร์น
– สาขาวิชาการบัญชี
– สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
– สาขาวิชาการตลาด
– สาขาวิชาการประกอบการ
– สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
– สาขาวิชาการจัดการ
– สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์อุตสาหกรรม

🌟คณะศิลปศาสตร์ ม.ฟาร์อีสเทอร์น
– สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
– สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
– สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
– สาขาวิชาศึกษาทั่วไป

🌟คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ฟาร์อีสเทอร์น
– สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
– สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ

🌟คณะนิเทศศาสตร์ ม.ฟาร์อีสเทอร์น
– สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด

🌟คณะบริหารรัฐกิจ ม.ฟาร์อีสเทอร์น
– สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

🌟คณะศึกษาศาสตร์ ม.ฟาร์อีสเทอร์น
– สาขาวิชาการประถมศึกษา


แนะนำคอร์สออนไลน์ TGAT 🔥 A-Level

วิดีโอตัวอย่างคอร์ส

บทความที่เกี่ยวข้อง

อยากเรียน “พยาบาล” ต้องรู้อะไรบ้าง ?

💊 (1) รู้ว่าเราอยากเป็นพยาบาลจริงๆ ใช่ไหม? 💉 ขั้นแรกเลยต้องเข้าใจก่อนว่า พยาบาลคืออะไร ทำอะไร? หน้าที่ของพยาบาล:– ดูแลผู…

รวมโครงการรับตรง ไม่ใช้เกรดขั้นตำ่

วันนี้เรามาดูรวมรับตรงที่ไม่กำหนดเกรดขั้นต่ำกัน #DEK60 ใครรู้ตัวว่าเกรดไม่ค่อยดี ยังมีโอกาศติดคณะ มหาลัย ดังๆนะครับ *** …

อยากเรียน “สถาปัตย์” ต้องทำยังไง ?

💡 ต้องรู้อะไรบ้าง? – ควรมีความรู้เรื่องศิลปะ วาดเส้น การใช้สี ความรู้สึก มุมมอง สัดส่วน ฯลฯ แต่ถ้าวาดไม่สวยไม่เป็นไร ฝึก…

คอมเม้นต์

เราใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์การเข้าชมเว็บไซต์ที่ดีที่สุด กรุณาคลิกยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว นะคะ

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ได้

บันทึกการตั้งค่า