รวมกริยาที่ตามด้วย Ving (Gerunds)

Gerunds เกิดจากการนำคำกริยามาเติม ing (Ving) แล้วทำหน้าที่เป็นคำนาม

ในประโยคภาษาอังกฤษทั่วไป เรามักจะพบเห็น Gerunds (รูป Ving) ถูกใช้ตามหลังคำกริยา (Verb) บางกลุ่ม 

แล้ว Gerund (รูป Ving) นั้นเมื่อทำหน้าที่เป็นคำนาม จะมีความหมายว่า “การ” หรือ “ความ” เช่น 

1. ตัวอย่าง Verb ที่ตามด้วย Gerunds (รูป Ving) 

📌 admit (v.) ยอมรับ 

The boy admitted making a mistake. = เด็กชายยอมรับการทำผิดพลาด 

📌 anticipate (v.) คาดหวัง 

He anticipated traveling abroad next year. = เขาคาดหวังการเที่ยวต่างประเทศในปีหน้า

📌 appreciate (v.) ซาบซึ้ง พอใจ 

I don’t appreciate being interrupted. = ฉันไม่พอใจกับการที่ถูกขัดจังหวะ

📌 avoid (v.) หลีกเลี่ยง 

I avoided answering her question. = ฉันหลีกเลี่ยงการตอบคำถามของหล่อน

bear (v.) อดทน 

I can’t bear waiting for a long time. = ฉันทนไม่ได้กับการรอเป็นเวลานานๆ 

detest (v.) ไม่ชอบมากๆ 

She detests speaking in public. = หล่อนไม่ชอบการพูดในที่สาธารณะ

consider (v.) พิจารณา 

I will consider going to the dentist.. = ฉันจะคิดพิจารณาการไปหาหมอฟัน 

prefer (v.) ชอบ … มากกว่า

I preferred cycling to running. = ฉันชอบการขี่จักรยานมากกว่าการวิ่ง

delay (v.) ทำให้ล่าช้า 

He delayed leaving for work. = เขาล่าช้ากับการออกไปทำงาน

deny (v.) ปฏิเสธ 

He denied having taken part in the crime.  = เขาปฏิเสธการมีส่วนร่วมในอาชญากรรม

discuss (v.) สนทนา ปรึกษา

They discuss opening a new shop. = พวกเขาปรึกษาหารือเรื่องการเปิดร้านใหม่

can’t help (v.) อด…ไม่ได้ หยุด…ไม่ได้ 

I can’t help falling in love with you. = ฉันหยุดการตกหลุมรักคุณไม่ได้ 

finish (v.) สำเร็จ

I finished washing the dishes. = ฉันเสร็จสิ้นการล้างจานแล้ว 

need (v.) ต้องการ จำเป็น

My car needs repairing. = รถของฉันต้องการการซ่อมแซม

imagine / fancy (v.) จินตนาการ

Can you imagine walking on the moon? = คุณลองจินตนาการการเดินอยู่บนพระจันทร์ดูไหม

keep (v.) ทำ…ต่อไป

You should keep practicing your English. = คุณควรทำการฝึกฝนภาษาอังกฤษของคุณต่อไปเรื่อยๆ 

mention (v.) กล่าวถึง พูดถึง 

She mentioned going to the library. = หล่อนพูดถึงการไปที่ห้องสมุด

mind (v.) ไม่เต็มใจทำบางสิ่ง

I don’t mind opening the window. = ฉันเต็มใจกับการเปิดหน้าต่าง

miss (v.) คิดถึง

I miss traveling with my family. = ฉันคิดถึงการไปเที่ยวกับครอบครัวของฉัน

enjoy (v.) เพลิดเพลิน 

I enjoy working out with friends. = ฉันเพลิดเพลินกับการออกกำลังกายกับเพื่อน

quit (v.) เลิก หยุด

I quit smoking three years ago. = ฉันเลิกการสูบบุหรี่ 3 ปีที่แล้ว

postpone (v.) เลื่อนเวลาออกไป

Let’s postpone skiing until tomorrow.  = เรามาเลื่อนการสกีออกไปจนถึงพรุ่งนี้นะ

recall (v.) นึกออก จำได้

I don’t recall coming here before. = ฉันจำไม่ได้เกี่ยวกับการมาที่นี่ก่อนหน้านี้

spend (v.) ใช้ 

I will spend all night studying English. = ฉันจะใช้เวลาทั้งคืนในการเรียนภาษาอังกฤษ

practice (v.) ฝึกหัด ปฏิบัติ

These athletes practice running everyday. = นักกีฬาเหล่านี้ฝึกการวิ่งทุก ๆ วัน

risk (v.) เสี่ยง

Don’t risk insulting your colleague. = อย่าเสี่ยงกับการพูดดูถูกดูแคลนเพื่อนร่วมงาน

resist (v.) อดกลั้น ต้านทาน

I couldn’t resist eating ice cream. = ฉันไม่สามารถอดกลั้นการกินไอศครีมได้

suggest (v.) แนะนำ

We suggested raising the fees. = พวกเราแนะนำการปรับขึ้นค่าธรรมเนียม

can’t stand (v.) อดทน อดกลั้น

I can’t stand laughing at him. = ฉันไม่สามารถอดกลั้นการหัวเราะใส่เขาได้

tolerate (v.) อดทน อดกลั้น

We will not tolerate bullying in any form. = พวกเราจะไม่อดทนต่อการกลั่นแกล้งไม่ว่าจะรูปแบบใดๆ ก็ตาม

— // — // — // — // — // — // — // — // — // —

2. ตัวอย่าง Verb ที่ตามได้ทั้ง Gerunds (รูป Ving) & to-Inf V. แล้วความหมายเหมือนกัน คล้ายกัน (ไม่ต่างกันมาก)

🌧 begin (v.) เริ่มต้น

It began raining. = It began to rain. 

= ฝนเริ่มตกแล้ว 

⏰ continue (v.) ทำต่อไป

He continued working after a short break. = He continued to work after a short break. 

= เขาทำงานต่อไปหลังจากพักเบรคสั้นๆ

😭 start + (v.) เริ่ม

She started crying. = She started to cry.

= หล่อนเริ่มที่จะร้องไห้

— // — // — // — // — // — // — // — // — // —

3. ตัวอย่าง Verb ที่ตามได้ทั้ง Gerunds (รูป Ving) & to-Inf V. แต่ความหมายไม่เหมือนกัน

ใช้กับ Gerunds (รูป Ving) ใช้กับ to-Inf V.  
🛑 stop = หยุดสิ่งที่กำลังทำอยู่

Suddenly everyone stopped talking.  = ทันใดนั้นทุกคนก็หยุดการพูดคุย
🛑 stop = หยุดเพื่อทำสิ่งอื่น

I stopped to fill in the form.  = ฉันหยุดเพื่อที่จะกรอกแบบฟอร์ม
✅ try = ลอง

I try putting on this shirt.  = ฉันลองใส่เสื้อตัวนี้
✅ try = พยายาม

I try to finish my homework.  = ฉันพยายามที่จะทำการบ้านให้เสร็จ
🤔 remember = จำเรื่องในอดีตได้

I remember seeing her on the bus.  = ฉันจดจำการเจอหล่อนบนรถบัสได้
🤔 remember = จำสิ่งที่จะเกิดในอนาคตได้

Remember to see him tomorrow.  = จำไว้ว่าต้องไปเจอเขาพรุ่งนี้นะ 
😭 regret = เสียใจสิ่งที่เกิดในอดีต

I regret having been rude to him.  = ฉันเสียใจกับการหยาบคายกับเขา
😭 regret = เสียใจกับสิ่งที่จะเกิดในอนาคต

I regret to say that you failed the test.  = ฉันเสียใจที่จะบอกว่าคุณสอบตก

— // — // — // — // — // — // — // — // — // —

4. ตัวอย่าง Verb ที่ตามได้ทั้ง Gerunds (รูป Ving) & to-Inf V.  แต่ความหมายไม่เหมือนกัน

ใช้กับ Gerunds (รูป Ving) ใช้กับ to-Inf V.  
✅ like / love / hate  = ใช้กับสิ่งที่เป็นนิสัย

She likes reading books.
= ฉันชอบการอ่านหนังสือ (เป็นนิสัย) 
✅ like / love / hate = ใช้กับสถานการณ์เฉพาะ

She likes to read books in the garden.
= หล่อนชอบที่จะอ่านหนังสือในสวน 
🤪 forget = ลืมสิ่งที่เคยทำในอดีต

I’ll never forget buying my first house.
= ฉันจะไม่ลืมการซื้อบ้านหลังแรกของฉัน
🤪 forget = ลืมสิ่งที่ต้องทำ

I forgot to buy coffee, so I had to drink tea instead.
= ฉันลืมที่จะซื้อกาแฟมา ดังนั้นฉันจึงต้องดื่มชาแทน
📝 learn = เรียนจากการสอน / ห้องเรียน

I learn swimming at school.
= ฉันเรียนการว่ายน้ำที่โรงเรียน
📝 learn = เรียนรู้ด้วยตัวเอง / ประสบการณ์

I learn to stay calm under pressure.
= ฉันเรียนรู้ที่จะทำใจให้สงบภายใต้ความกดดัน

— // — // — // — // — // — // — // — // — // —

5. ตัวอย่าง Verb ที่ตามได้ทั้ง Gerunds (รูป Ving) & to-Inf V. แต่ต้องมี “กรรม” ใน to-Inf v.

📌 advise (v.) แนะนำ

She advised checking the first option. = หล่อนแนะนำให้เลือกตัวเลือกอันดับแรก

She advised me to check the first option. = หล่อนแนะนำให้ฉันเลือกตัวเลือกอันดับแรก

📌 recommend (v.) แนะนำ

The plumber recommended buying a new faucet. = ช่างประปาแนะนำให้ซื้อก๊อกน้ำอันใหม่

The plumber recommended me to buy a new faucet. = ช่างประปาแนะนำให้ฉันซื้อก๊อกน้ำอันใหม่

📌 allow (v.) อนุญาต

They don’t allow smoking in public places. = พวกเขาไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่ในที่สาธารณะ

They don’t allow people to smoke in public places. = พวกเขาไม่อนุญาตให้คนสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ

📌 permit (v.) อนุญาต

He doesn’t permit keeping pets on the premises. = เขาไม่อนุญาตให้มีสัตว์เลี้ยงในสิ่งปลูกสร้าง

He doesn’t permit tenants to keep pets on the premises. = เขาไม่อนุญาตให้ผู้เช่ามีสัตว์เลี้ยงในสิ่งปลูกสร้าง

📌 forbid (v.) ห้าม ขัดขวาง

The manager forbade entering the park. = ผู้จัดการห้ามไม่ให้เข้าไปในสวนสาธารณะ

The manager forbade everyone to enter the park. = ผู้จัดการห้ามทุกคนไม่ให้เข้าไปในสวนสาธารณะ”

📌 require (v.) ต้องการ

The project required working as a team. = โปรเจคนี้ต้องการการทำงานเป็นทีม

The project required us to work as a team. = โปรเจคนี้ต้องการให้พวกเราการทำงานเป็นทีม

บทความที่เกี่ยวข้อง

แนวข้อสอบ Error – แกรมม่าแค่ 5 เรื่องที่ออกถึง 70% ของข้อสอบ! ตัวอย่างพร้อมเฉลยละเอียด

น้องๆบ่นกันเยอะว่าข้อสอบ Error Identification ใช้แกรมม่าเยอะ ท่องไปเยอะก็หาไม่เจอ พี่บอกเลยว่า ท่องแกรมม่าไปเยอะไม่ช่วยค…

คอมเม้นต์

เราใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์การเข้าชมเว็บไซต์ที่ดีที่สุด กรุณาคลิกยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว นะคะ

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ได้

บันทึกการตั้งค่า