รวมกริยาที่ตามด้วย To-Infinitive

To Infinitive Verb (To-inf V.) เกิดจากการนำคำกริยามาใช้ร่วมกับ “to” มีความหมายว่า “เพื่อที่จะ” , “ที่จะ…”

To-inf V. จึงมีรูปคล้ายกริยา แต่ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยค 

ในประโยคภาษาอังกฤษทั่วไป เรามักจะพบเห็น To-inf V. ถูกใช้ตามหลังคำกริยา (Verb) บางกลุ่ม เช่น 

1. ตัวอย่าง Verb ที่ตามด้วย To-inf V.

afford (v.) สามารถมีได้ 

I can’t afford to buy a new car. = ฉันไม่สามารถที่จะซื้อรถคันใหม่ได้ (เงินไม่พอ)

agree (v.) ตกลง ยินยอม 

He agreed to lend me some money. = เขาตกลงที่จะให้ฉันยืมเงิน

appear (v.) ดูเหมือนว่า 

She appears to have few friends. = ดูเหมือนว่าหล่อนจะมีเพื่อนน้อย 

allow (v.) อนุญาต 

He doesn’t allow you to enter his house. = เขาไม่อนุญาตที่จะให้คุณเข้าบ้านของเขา

arrange (v.) จัดเตรียม เตรียมการ 

Can you arrange to work together? = คุณช่วยเตรียมการที่จะทำงานร่วมกันได้ไหม

ask (v.) ถาม ขอ

I asked them to take their shoes off. = ฉันขอให้พวกเขาถอดรองเท้าออก

attempt (v.) พยายาม

He attempted to escape. = เขาพยายามที่จะหลบหนี

choose (v.) เลือก

I choose to ignore his problem. = ฉันเลือกที่จะไม่สนใจปัญหาของเขา

dare (v.) ท้าทาย

I dare you to say that again. = ฉันขอท้าคุณให้พูดแบบนั้นอีกครั้ง

can’t wait (v.) รอไม่ไหว

I can’t wait to see you again. = ฉันรอไม่ไหวแล้วที่จะได้เจอคุณอีกครั้ง  (อยากเจอมาก)

decide (v.) ตัดสินใจที่จะ

I decided to be a doctor. = ฉันตัดสินใจที่จะเป็นหมอ

demand (v.) ต้องการ เรียกร้อง

She demanded to see the manager.  = หล่อนเรียกร้องที่จะพบผู้จัดการให้ได้

expect (v.) คาดหวัง

Do you expect me to believe that? = คุณคาดหวังที่จะให้ฉันเชื่อสิ่งนั้นหรอ

fail (v.) ล้มเหลว ไม่สามารถ

He failed to keep his promise. = เขาล้มเหลวที่จะรักษาคำสัญญาของเขาได้

hope (v.) หวังว่า

I hope to go to university next year. = ฉันคาดหวังที่จะเข้าเรียนมหาวิทยาลัยปีหน้า

intend (v.) ตั้งใจที่จะ

I intended to attend the meeting. = ฉันตั้งใจที่จะเข้าร่วมการประชุม

manage (v.) จัดการ บริหาร

He can manage to get there in time. = เขาสามารถจัดการที่จะไปถึงที่นั่นทันเวลาได้

mean (v.) ตั้งใจที่จะ

I didn’t mean to do that.  = ฉันไม่ได้ตั้งใจที่จะทำสิ่งนั้น

offer (v.) เสนอ

I offered to drive her home. = ฉันเสนอที่จะขับรถไปส่งหล่อนที่บ้าน

plan (v.) วางแผน

I plan to stay in the city.  = ฉันวางแผนที่จะอาศัยอยู่ในเมือง

pretend (v.) เสแสร้ง แสร้งทำ

She pretended not to know the answer. = หล่อนแสร้งทำเป็นไม่รู้คำตอบ

promise (v.) สัญญา

He promised not to tell another lie. = เขาสัญญาที่จะไม่พูดโกหกอีก

prove (v.) พิสูจน์ให้เห็น

She proved to be a great musician. = หล่อนพิสูจน์ให้เห็นว่าเป็นนักดนตรีที่เก่ง

refuse (v.) ปฎิเสธ

He refused to join our group. = เขาปฎิเสธที่จะเข้าร่วมกลุ่มของพวกเรา

seem (v.) ดูเหมือนว่า

He seems to be honest. = เขาดูเหมือนว่าซื่อสัตย์

tend (v.) มีแนวโน้มที่จะ

I tend to catch a cold.  = ฉันมีแนวโน้มที่จะเป็นหวัด

want (v.) ต้องการ

I don’t want to help them. = ฉันไม่ต้องการที่จะช่วยพวกเขา

wish (v.) ปรารถนา ต้องการ

He wishes to become a doctor. = เขาต้องการที่จะเป็นหมอ

— // — // — // — // — // — // — // — // — // —

2. ตัวอย่าง Verb ที่ตามได้ทั้ง Gerunds (รูป Ving) & to-Inf V. แล้วความหมายเหมือนกัน คล้ายกัน (ไม่ต่างกันมาก)

🌧 begin (v.) เริ่มต้น

It began raining. = It began to rain. 

= ฝนเริ่มตกแล้ว 

⏰ continue (v.) ทำต่อไป

He continued working after a short break. = He continued to work after a short break. 

= เขาทำงานต่อไปหลังจากพักเบรคสั้นๆ

😭 start + (v.) เริ่ม

She started crying. = She started to cry.

= หล่อนเริ่มที่จะร้องไห้

— // — // — // — // — // — // — // — // — // —

3. ตัวอย่าง Verb ที่ตามได้ทั้ง Gerunds (รูป Ving) & to-Inf V. แต่ความหมายไม่เหมือนกัน

ใช้กับ Gerunds (รูป Ving) ใช้กับ to-Inf V.  
🛑 stop = หยุดสิ่งที่กำลังทำอยู่

Suddenly everyone stopped talking.  = ทันใดนั้นทุกคนก็หยุดการพูดคุย
🛑 stop = หยุดเพื่อทำสิ่งอื่น

I stopped to fill in the form.  = ฉันหยุดเพื่อที่จะกรอกแบบฟอร์ม
✅ try = ลอง

I try putting on this shirt.  = ฉันลองใส่เสื้อตัวนี้
✅ try = พยายาม

I try to finish my homework.  = ฉันพยายามที่จะทำการบ้านให้เสร็จ
🤔 remember = จำเรื่องในอดีตได้

I remember seeing her on the bus.  = ฉันจดจำการเจอหล่อนบนรถบัสได้
🤔 remember = จำสิ่งที่จะเกิดในอนาคตได้

Remember to see him tomorrow.  = จำไว้ว่าต้องไปเจอเขาพรุ่งนี้นะ 
😭 regret = เสียใจสิ่งที่เกิดในอดีต

I regret having been rude to him.  = ฉันเสียใจกับการหยาบคายกับเขา
😭 regret = เสียใจกับสิ่งที่จะเกิดในอนาคต

I regret to say that you failed the test.  = ฉันเสียใจที่จะบอกว่าคุณสอบตก

— // — // — // — // — // — // — // — // — // —

4. ตัวอย่าง Verb ที่ตามได้ทั้ง Gerunds (รูป Ving) & to-Inf V.  แต่ความหมายไม่เหมือนกัน

ใช้กับ Gerunds (รูป Ving) ใช้กับ to-Inf V.  
✅ like / love / hate  = ใช้กับสิ่งที่เป็นนิสัย

She likes reading books.
= ฉันชอบการอ่านหนังสือ (เป็นนิสัย) 
✅ like / love / hate = ใช้กับสถานการณ์เฉพาะ

She likes to read books in the garden.
= หล่อนชอบที่จะอ่านหนังสือในสวน 
🤪 forget = ลืมสิ่งที่เคยทำในอดีต

I’ll never forget buying my first house.
= ฉันจะไม่ลืมการซื้อบ้านหลังแรกของฉัน
🤪 forget = ลืมสิ่งที่ต้องทำ

I forgot to buy coffee, so I had to drink tea instead.
= ฉันลืมที่จะซื้อกาแฟมา ดังนั้นฉันจึงต้องดื่มชาแทน
📝 learn = เรียนจากการสอน / ห้องเรียน

I learn swimming at school.
= ฉันเรียนการว่ายน้ำที่โรงเรียน
📝 learn = เรียนรู้ด้วยตัวเอง / ประสบการณ์

I learn to stay calm under pressure.
= ฉันเรียนรู้ที่จะทำใจให้สงบภายใต้ความกดดัน

— // — // — // — // — // — // — // — // — // —

5. ตัวอย่าง Verb ที่ตามได้ทั้ง Gerunds (รูป Ving) & to-Inf V. แต่ต้องมี “กรรม” ใน to-Inf v.

📌 advise (v.) แนะนำ

She advised checking the first option. = หล่อนแนะนำให้เลือกตัวเลือกอันดับแรก

She advised me to check the first option. = หล่อนแนะนำให้ฉันเลือกตัวเลือกอันดับแรก

📌 recommend (v.) แนะนำ

The plumber recommended buying a new faucet. = ช่างประปาแนะนำให้ซื้อก๊อกน้ำอันใหม่

The plumber recommended me to buy a new faucet. = ช่างประปาแนะนำให้ฉันซื้อก๊อกน้ำอันใหม่

📌 allow (v.) อนุญาต

They don’t allow smoking in public places. = พวกเขาไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่ในที่สาธารณะ

They don’t allow people to smoke in public places. = พวกเขาไม่อนุญาตให้คนสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ

📌 permit (v.) อนุญาต

He doesn’t permit keeping pets on the premises. = เขาไม่อนุญาตให้มีสัตว์เลี้ยงในสิ่งปลูกสร้าง

He doesn’t permit tenants to keep pets on the premises. = เขาไม่อนุญาตให้ผู้เช่ามีสัตว์เลี้ยงในสิ่งปลูกสร้าง

📌 forbid (v.) ห้าม ขัดขวาง

The manager forbade entering the park. = ผู้จัดการห้ามไม่ให้เข้าไปในสวนสาธารณะ

The manager forbade everyone to enter the park. = ผู้จัดการห้ามทุกคนไม่ให้เข้าไปในสวนสาธารณะ”

📌 require (v.) ต้องการ

The project required working as a team. = โปรเจคนี้ต้องการการทำงานเป็นทีม

The project required us to work as a team. = โปรเจคนี้ต้องการให้พวกเราการทำงานเป็นทีม

บทความที่เกี่ยวข้อง

รวม 100 สำนวนและวลีภาษาอังกฤษ + ตัวอย่าง

Idioms (สำนวน) และ Phrases (วลี) ที่เป็นภาษาพูดซึ่งมีการใช้ชีวิตประจำวันทั่วไป น้องๆหลายคนอาจจะพลาดส่วนนี้ได้ง่ายๆเพราะส…

คอมเม้นต์

เราใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์การเข้าชมเว็บไซต์ที่ดีที่สุด กรุณาคลิกยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว นะคะ

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ได้

บันทึกการตั้งค่า